Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Umiejętność pracy na podstawowych dokumentach Magisterium Kościoła, pisarzy kościelnych oraz współczesnych teologów, aby dokonać ich odpowiedniej interpretacji oraz krytycznej oceny. Mają zdobyć umiejętność odpowiedzi na problemy i wyzwania, przed którymi staje dzisiejsza refleksja nad tajemnicą osoby Chrystusa. Pogłębienie i usystematyzowanie treści wykładu z chrystologii.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu teologii, umiejętność posługiwania najważniejszymi źródłami stosowanymi w pracy teologicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA – student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat chrystologii [T_W06]

UMIEJĘTNOŚCI – student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w odniesieniu do refleksji nad Jezusem Chrystusem ze szczególnym uwzględnieniem pracy na źródłach teologicznych; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów na temat Zbawiciela i podjąć na ten temat dyskusję [T_U05; T_U08]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) – student rozumie potrzebę permanentnego rozwijania swojej wiedzy i kompetencji w odniesieniu do osoby Chrystusa i w oparciu o nią kształtować życie swoje oraz innych; widzi potrzebę prezentowania poznanych treści w życiu codziennym [T_K02]
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia prowadzone metodą dialogową, problemową dającej możliwość aktywnego włączania słuchaczy. Pomoc w zajęciach: dokumenty Kościoła, inne teksty teologiczne, rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
Studium podstawowych wypowiedzi Tradycji oraz Magisterium Kościoła na temat Chrystusa. W ramach zajęć studenci zapoznają się z także z najważniejszymi współczesnymi problemami chrystologicznymi w krytycznym ujęciu NUK.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostatecznej - brak wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie oceny dostatecznej;

dostatecznej – aktywny udział w zajęciach, student zna wybrane zagadnienia, student zna wybrane zagadnienia z chrystologii (W), potrafi korzystać z podstawowych źródeł chrystologicznych, analizować je i wyciągać podstawowe wnioski naukowe (U); student widzi potrzebę rozwijania wiedzy na temat Chrystusa

dobrej – student zna podstawowe zagadnienia z chrystologii ze szczególnym uwzględnieniem źródeł (W), potrafi krytycznie interpretować źródła, wyciągać z nich syntezę chrystologiczną, (U); student widzi potrzebę rozwijania refleksji o Chrystusie jako inspirację i wzór do kształtowania postawy chrześcijańskiej, potrzebę budowania pozytywnych relacji między ludźmi (K)

bardzo dobrej – student zna bardzo dobrze zagadnienia z chrystologii jako dziedziny metodycznej i naukowo uporządkowanej (W), potrafi korzystać z różnych źródeł, aby budować własne wnioski naukowe oraz przeprowadzić krytyczną refleksję nad zagadnieniami z chrystologii oraz podąć dialog z innymi poglądami na temat Chrystusa (U); student dostrzega potrzebę i podejmuje wszechstronną refleksję chrystologiczną, która posłuży jako inspiracja i wzór do kształtowania kultury chrześcijańskiej w świecie współczesnym (K)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1, Kraków 2007; J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 2, Kielce 2011; Cz. Bartnik, Chrystus jako sens historii, Wrocław 1987.
Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan 1979, Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje;
Literatura uzupełniająca:
J. Królikowski (red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków 2000; Z. Zimowski, J. Królikowski (red.), W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995; Papieska Komisja Biblijna, Biblia i chrystologia, tł. Augustyn Jankowski, RBL 41 (1988) s. 185-226.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę