Aksjologia pracy socjalnej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - omówienie, usystematyzowanie i uszeregowanie wartości w wymiarze pracy socjalnej
C2 - uwrażliwienie i usystematyzowanie własnego katalogu wartości w odniesieniu do drugiego człowieka
C3 - określenie własnego katalogu wartości w sytuacji konfliktu wartości i dylematów etycznych
Wymagania wstępne
W1 - znajomości podstaw filozofii
W2 - znajomość podstaw pedagogiki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. ma wiedzę o normach i regułach ( moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościami oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - PS1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami, regułami w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań w pracy socjalnej - PS1A_U10
2. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu aksjologii w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, dokonywać diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności w pracy socjalnej - PS1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej - PS1A_K04
2. dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki - PS1A_K05
Metody dydaktyczne
Opracowanie podanych lektur, przygotowanie oraz opracowanie zagadnień, praca w grupach, dyskusja, prezentacje, aktywne uczestnictwo
Treści programowe przedmiotu
1. Aksjologia – geneza, podstawowe pojęcia
2. Podstawowe pojęcia aksjologii pracy socjalnej
3. Rzeczywistość i świat wartości podopiecznego
4. Etyka zawodowa pracownika socjalnego
5. Kodeks etyczny pracownika socjalnego
6. Konflikt wartości w pracy socjalnej
7. Dylematy etyczne pracownika socjalnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(w) student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu norm, wartości i reguł, które wpływają na kształt i funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych.
(U) student nie potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, nie dostrzega i nie analizuje dylematów etycznych, motywów i wzorów ludzkich zachowań; nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w celu dokonania diagnozy sytuacji o zjawisk w kontekście kodeksu etycznego.
(K) student nie posiada właściwego przekonania o istocie etyki i właściwych postawach etycznych w pracy z drugim człowiekiem; nie dostrzega i nie potrafi sformułować problemów etycznych i moralnych w kontekście własnej i cudzej pracy.

Ocena dostateczna
(w) student posiada minimum podstawowej wiedzy z zakresu norm, wartości i reguł, które wpływają na kształt i funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych.
(U) student potrafi w stopniu niewielkim posługiwać się systemami normatywnymi, ma trudności z dostrzeganiem i analizowaniem dylematów etycznych, motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi w niewielkim stopniu wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu dokonania diagnozy sytuacji o zjawisk w kontekście kodeksu etycznego.
(K) student posiada właściwe przekonanie o istocie etyki i właściwych postawach etycznych w pracy z drugim człowiekiem; dostrzega lecz nie potrafi sformułować problemów etycznych i moralnych w kontekście własnej i cudzej pracy.

Ocena dobra
(w) student posiada podstawową wiedzę z zakresu norm, wartości i reguł, które wpływają na kształt i funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych.
(U) student ma dobrą wiedzę na temat posługiwania się systemami normatywnymi, potrafi dostrzec i analizować dylematy etyczne, motywy i wzory ludzkich zachowań; potrafi w stopniu dobrym wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu dokonania diagnozy sytuacji o zjawisk w kontekście kodeksu etycznego.
(K) student posiada właściwe przekonanie o istocie etyki i właściwych postawach etycznych w pracy z drugim człowiekiem; dostrzega lecz nie zawsze potrafi sformułować problemy etyczne i moralne w kontekście własnej i cudzej pracy.

Ocena bardzo dobra
(w) student posiada podstawową wiedzę z zakresu norm, wartości i reguł, które wpływają na kształt i funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych.
(U) student ma bardzo dobrą wiedzę na temat posługiwania się systemami normatywnymi, potrafi bez problemu dostrzec i analizować dylematy etyczne, motywy i wzory ludzkich zachowań; potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu dokonania diagnozy sytuacji o zjawisk w kontekście kodeksu etycznego.
(K) student posiada właściwe przekonanie o istocie etyki i właściwych postawach etycznych w pracy z drugim człowiekiem; dostrzega i prawidłowo potrafi sformułować problemy etyczne i moralne w kontekście własnej i cudzej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
D. A. Rybczyńska, B. Olszak- Krzyżanowska, Aksjologia pracy socjalnej, Katowice 1999.
S. Dziamski, Aksjologia. Wstęp do filozofii wartości, Poznań 1997
A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006
G. Grzybek, Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007

Literatura uzupełniająca:
G. Egan, Kompetentne pomaganie, Poznań 2002
Z. Cackowski, Ból, lęk, cierpienie. Kategorie ludzkiego doświadczenia, Lublin 1997
W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996
K. Frysztacki, K. Piętek (red.) Wielowymiarowość pracy socjalnej, Toruń 2002
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę