Metodyka pracy naukowej (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z metodyką pracy naukowej.
C2 – Kształtowanie u studentów praktycznej umiejętności redagowania różnego rodzaju tekstów naukowych.
Wymagania wstępne
W1 – Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej – T_W01
2. Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metodologię teologii, dającą możliwość specjalizacji w ramach studiów trzeciego stopnia – T_W04
3. Student ma gruntowną znajomość zasad interpretacji tekstu teologicznego – T_W15

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej – T_U01
2. Student posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów - T_U02
3. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem osobowym i karierą zawodową – T_U05
4. Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych – T_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – T_K02
2. Student interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii – T_K08
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny;
Ćwiczenia w sporządzaniu streszczeń, sprawozdań, protokołów, recenzji, artykułów, opracowań tematycznych oraz przygotowanie rozpraw prac magisterskich z dziedziny teologii.
Treści programowe przedmiotu
1. Przygotowanie warsztatu pracy pisarskiej;
2. Gromadzenie źródeł i literatury;
3. Wyszukiwanie i posługiwanie się bibliografiami i zasobami katalogów internetowych oraz baz danych bibliotek i archiwów krajowych i zagranicznych;
4. Opisy bibliograficzne i cytowania oraz fiszkowanie materiału źródłowego i literatury przedmiotu;
5. Formułowanie tytułu pracy i konstruowanie jej struktury (plan);
6. Adjustacja techniczna tekstu i korekta stylistyczno-językowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Praca pisemna.
2. Frekwencja.
3. Aktywność słuchaczy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Myśków J., Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 21(1983) nr 1, s. 221-259;
Bielecki J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii, Kraków 1993;
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995;
Drączkowski F., ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000;
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000;
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s. 161-173.

Literatura uzupełniająca:
Napiórkowski S.C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 1994.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę