Style i literatura muzyczna - Barok (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mieczysław Śmierciak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Zapoznanie studentów z literaturą muzyczną baroku, stylami i estetyką, cechami głównych form i gatunków muzycznych oraz techniką kompozytorską.
C 2 - Umożliwienie praktycznej znajomości wybranych utworów i ukazanie rozwoju języka muzycznego w okresie baroku.
C 3 - Wskazanie specyfiki kulturowej różnych ośrodków muzycznych oraz ich wzajemnych relacji.
C 4 - Podanie podstawowych źródeł literatury muzycznej baroku.
Wymagania wstępne
W 1 - Znajomość stylów i literatury muzycznej poprzednich epok.
W 2 - Znajomość podstawowych informacji nt. stylów i form muzycznych.
W 3 - Wcześniejsze lub równoległe uczęszczanie na wykłady z zakresu historii muzyki baroku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków dyscyplin muzykologicznych M_W06.
2. Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei muzykologicznej - M_W08
3. Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej okresu baroku - M_W19
4. Student posiada znajomość elementów dzieła muzycznego, wzorców budowy formalnej utworów powstałych w okresie baroku - M_W21
5. Student posiada znajomość tradycji wykonawczy różnych stylów muzyki Baroku - M_W24

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury, mające na celu scharakteryzować główne elementy stylistyczne literatury muzycznej okresu broku - M_U14
2. Student potrafi rozpoznawać różne dzieła kultury muzycznej powstałe w okresie baroku (kompozycje, kompozytorów i style muzyczne) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym - M_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Metody nauczania wspieranego technikami audio; ćwiczenia aktywizujące (prezentacje audio wybranych form i gatunków muzycznych czołowych kompozytorów przygotowywane przez studentów); słuchanie i analiza wybranych dzieł muzycznych; praca własna studentów (m. in. poznawanie utworów nieuwzględnionych podczas zajęć, uzupełnianie wiadomości w oparciu o wskazaną literaturę).
Treści programowe przedmiotu
Periodyzacja i charakterystyka stylów muzycznych oraz literatury muzycznej okresu baroku. Zarys życia i działalności wybitnych kompozytorów. Charakterystyka podstawowych form muzyki religijnej i świeckiej okresu baroku oraz rozwoju techniki kompozytorskiej na podstawie słuchanych utworów muzycznych. Słuchanie nagrań i krótka analiza stylistyki przykładowych utworów muzycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych przykładów z literatury muzycznej baroku, nie zna stylów, form i gatunków tej muzyki.
(U) Student nie potrafi słuchowo rozpoznać podstawowych pozycji literatury muzycznej baroku w muzyce oraz wypowiedzieć swoich opinii na temat stylów muzycznych tej epoki.
(K) Student nie ma świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki klasycyzmu we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym
Ocena dostateczna
(W) Student dostatecznie zna w stopniu dostatecznych podstawowe pozycje literatury muzycznej baroku oraz formy, gatunki i style tej muzyki.
(U) Student w stopniu dostatecznym rozpoznaje słuchowo wybrane pozycje literatury muzycznej baroku oraz wypowiada swoje opinie na temat jej stylów.
(K) Student ma dostateczną świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki baroku we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym
Ocena dobra
(W) Student zna literaturę muzyczną baroku oraz formy, gatunki i style tej muzyki.
(U) Student w stopniu dobrym krytycznie ocenia literaturę muzyczną i style baroku oraz wypowiada swoje opinie na ich temat.
(K) Student ma świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki baroku we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna bardzo dobrze literaturę muzyczną i style baroku, zna wszystkie formy i gatunki tej muzyki.
(U) Student swobodnie i szybko rozpoznaje przykłady muzyki okresu baroku oraz trafnie wypowiada swoje opinie na temat stylów kompozytorskich.
(K) Student ma bardzo dobrą świadomość znaczenia muzycznego dziedzictwa epoki baroku we współczesnym życiu artystycznym i muzycznym oraz bierze w nim aktywny udział.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Blume F.: Barock. (W:) MGG. T 1. Kassel-Basel 1949-1951.
- Bukofzer M.: Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha. Warszawa 1970.
- Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K.: Historia muzyki. Cz. I. Kraków 1989.
- Łobaczewska S.: Style muzyczne. T. I, cz. 2: Styl barokowy. Kraków 1961.
Dyskografia (wybrane CD):
- Meiterwerke des Barock. 60 CD Limited Edition. 88697303862. Sony BMG Music Entertainment 2008.
- Bach Edition. Das Gesamtwerk. 160 CD. Brillant Classics 99701-99706, 92754.
Point Classics 2005.

Literatura uzupełniająca:
- Anderson N.: Baroque musik: From Monteverdi to Händel. Londyn 1994.
- Chomiński J. M.: Historia harmonii i kontrapunktu. T. I. Kraków 1958. T. II. Kraków 1962.
- Chomiński J. M, Wilkowska-Chomińska K.: Formy muzyczne. T. 1.: Małe formy
instrumentalne. Kraków 1983. T. 3.: Pieśń. Kraków 1974. T. 5.: Wielkie formy
wokalne. Kraków 1984.
- Chrzanowski T.: Barok - styl i epoka. (W:) Sztuka świata. T. 7. Warszawa 1994.
- Encyklopedia Muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 2001.
- Encyklopedia muzyczna PWM. Red. E. Dziębowska. Kraków 1979.
- Feicht H.: Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku. Kraków 1980.
- Fubini E.: Historia estetyki muzycznej. Kraków 1997.
- Łobaczewska S.: Zarys historii form muzycznych. Kraków 1950.
- Muchenberg B.: Pogadanki o muzyce. T. I - II. Kraków 1970.
- Mizgalski F.: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej. Poznań 1959.
- Podhajski M.: Formy muzyczne. Warszawa 1991.
- Schaeffer B.: Dzieje muzyki. Warszawa 1983.
- Szlagowska D.: Muzyka baroku. Skrypty i Podręczniki 29. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Gdańsk 1998.
- Wesołowski F.: Barokowa teoria afektów w praktyce muzycznej. Zeszyty naukowe 63. Akademia Muzyczna Wrocław 1994.
- Wesołowski F.: Niektóre uwagi na temat stylów realizacji basso continuo. Zeszyty naukowe 50. Akademia Muzyczna Łódź 1989.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę