Historia muzyki - Barok (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Ukazanie charakterystyki oraz procesów rozwojowych europejskiej kultury muzycznej XVII i XVIII wieku (1600-1750).
C2- Przedstawienie najważniejszych nurtów rozwojowych sztuki muzycznej we wszelkich jej przejawach oraz ukazanie powiązań między procesami rozwojowymi stylów muzycznych epoki baroku z kontekstem społecznym, duchowym, estetycznym i artystycznym epoki.
C3- Usystematyzowanie wiedzy w zakresie różnorodności stylistycznej epoki baroku.
C4- Nabycie znajomości literatury muzycznej wraz z umiejętnością identyfikacji stylistycznej i historycznej dzieł muzycznych.
Wymagania wstępne
W1- Przekrojowa znajomość historii powszechnej XVII i XVIII wieku
W2- Ogólna orientacja w stylach muzycznych wszystkich epok muzycznych
W3- Podstawowa znajomość terminologii muzycznej.
W4- Zdolność do aktywnej słuchowej percepcji dzieł muzycznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku - M_W06
2. Student ma usystematyzowaną wiedzę dotyczącą terminologii muzycznej epoki baroku - M_W03
3. Student posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie współczesnego muzykologicznego postrzegania epoki baroku w muzyce wraz z uwzględnieniem historycznych zmian w postrzeganiu i wartościowaniu wspomnianej epoki - M_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność krytycznej oceny epoki baroku w muzyce oraz posiada umiejętność wartościującego wypowiadania się na tematy wchodzące w zakres wykładu - M_U08
2. Student posiada umiejętność obserwowania zależności między kształtowaniem się idei estetycznych i stylistycznych muzyki epoki baroku a procesami kulturowymi, duchowymi i społecznymi dokonującymi się w XVII i XVIII wieku - M_U12
3. Student posiada umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku - M_U17
4. Student posiada umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku - M_U20
5. Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania zwięzłych wypowiedzi na temat wybranych zagadnień i problematyki dotyczącej historii muzyki epoki baroku - M_U22

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie - M_K13
2. Student ma pogłębioną świadomość procesów rozwojowych w muzyce dokonanych w XVII i XVIII wieku, których oddziaływanie jest również obecne we współczesnej muzyce europejskiej i życiu muzycznym - M_K09
3. Student ma twórczą motywację do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku - M_K10
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, prezentacja nagrań audio i video.
Treści programowe przedmiotu
1. Muzyka baroku z uwzględnieniem jej przesłanek estetycznych i socjologicznych z wyróżnieniem różnorodnych stylów tej epoki, podstawowych gatunków i form muzycznych w ich rozwoju oraz najwybitniejszych twórców i ich kluczowych dzieł.
2. Przedstawianie dziejów muzyki w świetle nurtów estetycznych i religijnych epoki.
3. Omówienie najważniejszych zagadnień teorii muzyki XVII-XVIII wieku.
4. Ukazanie procesu rozwoju gatunków i form w szerszym kontekście historycznym.
5. Omówienie języka dźwiękowego poszczególnych \\\"szkół\\\" kompozytorskich i całej epoki.
6. Ukazanie czynników, które przyczyniły się lub które hamowały rozwój kultury muzycznej.
7. Ukazanie kontekstu intelektualno-duchowego, który oddziaływał na muzyków i kompozytorów epoki.
8. Wprowadzenie do głębszej analizy utworów XVII i XVIII wieku.
9. Omówienie nurtów stylistycznych omawianego okresu.
10. Zdefiniowane języka dźwiękowego XVII i XVIII wieku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie historii muzyki epoki baroku.
(U) - Student nie posiada umiejętności kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz nie posiada umiejętności merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K) - Student nie potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie i nie ma twórczej motywacji do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.

Ocena dostateczna
(W) - Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku w stopniu dostatecznym.
(U) - Student posiada dostateczną umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz dostateczną umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K) - Student w stopniu dostatecznym potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie i nie ma twórczej motywacji do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.

Ocena dobra
(W)- Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku w stopniu dobrym.
(U)- Student posiada dość dobrą umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz dość dobrą umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K)- Student potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie, jednak nie ma twórczej motywacji do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma w pełni uporządkowaną wiedzę w zakresie historii muzyki epoki baroku.
(U)- Student posiada pełną umiejętność kreatywnego wypowiadania się na wybrane tematy z zakresu historii muzyki baroku oraz umiejętność merytorycznej dyskusji naukowej na temat zagadnień związanych historią muzyki epoki baroku.
(K)- Student potrafi dokonywać wartościującej percepcji muzyki epoki baroku wykonywanej współcześnie oraz posiada twórczą motywację do podejmowania działalności profesjonalnej z użyciem zdobytej wiedzy z dziedziny historii muzyki epoki baroku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Bukofzer Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, Warszawa 1970; D. Gwizdalanka Historia muzyki 1 (opera), Kraków 2005 i cz. 2 (oratorium i muzyka instrumentalna) Kraków 2006; N. Harnoncourt Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1982; B. Przybyszewska-Jarmińska Barok, cz. I 1595-1696, Warszawa, 2007; D. Szlagowska Muzyka baroku, Gdańsk 1998; Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech, pod red. Z. M. Szweykowskiego, Kraków 2000; J.W. Hill, Baroque music, New York-London 2005; M. Kowalska ABC historii muzyki, Kraków 2001.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin