Nauczanie religii w prawie oświatowym (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wykład ma na celu zapoznanie studentów - przyszłych nauczycieli religii - z umocowaniem prawnym nauczania religii w publicznym systemie oświaty w Polsce i ukazanie jego specyfiki na tle innych przedmiotów szkolnych. Na zajęciach student powinien zdobyć wiedzę na temat aktów prawnych regulujących status nauczania i nauczyciela religii a także wiedzę dotyczącą awansu zawodowego. Powinien szczegółowo zapoznać się przede wszystkim z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Wymagania wstępne
Podstawowa umiejętność analizowania aktów prawnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna konwencje o zasięgu uniwersalnym i europejskim dotyczące wolności religijnej T_W12; Tn_W07
Posiada wiedzę na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty oraz awansu zawodowego nauczyciela T_W12; Tn_W07; Tn_W12
Posiada szczegółową znajomość Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 1992 r. T_W12; Tn_W07
UMIEJĘTNOŚCI
Krytycznie analizuje akty prawne regulujące nauczanie religii w polskim systemie oświaty T_U05; Tn_U04
Na podstawie uzyskanej wiedzy potrafi rozwiązać dylematy prawne dotyczące nauczania religii T_U13; Tn_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Angażuje się w działalność edukacyjną i wychowawczą T_K10; Tn_K01
Planuje własny rozwój zawodowy w zgodzie z regulacjami prawnymi T_K02; Tn_K06
Metody dydaktyczne
wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny.
Treści programowe przedmiotu
Wolność religijna w konwencjach o zasięgu uniwersalnym i europejskim; Wolność religijna i nauczanie religii w Traktacie Lizbońskim; Obecność nauczania religii w publicznym systemie oświaty w Polsce (Omówienie fragmentów takich aktów prawnych jak: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, Ustawa o systemie oświaty). Dwupodmiotowość nauczania religii w Polsce; Kwalifikacje wymagane od kandydatów na nauczycieli religii w oparciu o porozumienia pomiędzy Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP a Ministrem Edukacji Narodowej; Specyficzny status prawny nauczycieli religii w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; Prawa i obowiązki nauczycieli religii w świetle Karty Nauczyciela; Awans zawodowy nauczyciela religii; Obowiązek permanentnej formacji nauczycieli religii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty. Nie posiada wiedzy dotyczącej stopni i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Nie potrafi rozwiązać podstawowych dylematów prawnych dotyczących nauczania religii w Polsce. Nie przejawia zaangażowania w działalność edukacyjno-wychowawczą.
Ocena dostateczna:
Student posiada podstawową wiedzę na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty. Potrafi je wymienić i syntetycznie opisać. Posiada podstawową wiedzę na temat stopni i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Potrafi rozwiązać podstawowe dylematy prawne dotyczące obecności nauczania religii w systemie oświaty oraz możliwości uczestnictwa i rezygnacji z tego rodzaju zajęć. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą.
Ocena dobra:
Student posiada gruntowną wiedzę na temat aktów prawnych i deklaracji politycznych dotyczących wolności religijnej oraz nauczania religii na świecie, w Europie i Polsce. Potrafi szczegółowo omówić akty prawne dotyczące nauczania religii w Polsce. Posiada gruntowną wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowo opisuje procedurę uzyskania awansu na nauczyciela kontraktowego. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą i ma świadomość potrzeby permanentnego dokształcania nauczycieli.
Ocena bardzo dobra:
Student posiada gruntowną wiedzę na temat aktów prawnych i deklaracji politycznych dotyczących wolności religijnej oraz nauczania religii. Potrafi szczegółowo omówić konwencje o zasięgu uniwersalnym i europejskim ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych. Potrafi szczegółowo omówić wszystkie prawne dotyczące nauczania religii w Polsce. Posiada gruntowną wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowo opisuje procedurę uzyskania wszystkich stopni tego awansu, z uwzględnieniem specyfiki nauczania religii. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą i planuje konkretne formy permanentnego dokształcania się.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa: Akty prawne: Ustawa o systemie oświaty; Karta Nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.
Uzupełniająca: P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T.3. Lublin 2005 s. 451-467; P. Mąkosa. Trwałe miejsce nauczania religii w polskim systemie oświaty. „Katecheta” 49:2005 nr 1 s. 63-69; A. Kiciński. Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy. Warszawa 2006; P. Tomasik. Regulacje prawne nauczania religii. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów 2003 s. 73-109; W. Janiga. Katecheza w szkole w świetle obowiązującego prawa. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 170-197; W. Janiga. A. Mezglewski. Nauczanie religii w szkołach publicznych. „Roczniki Nauk Prawnych” 11(2001) z. 1 s. 131-160; Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne. Red. W. Janiga, A. Mezglewski. Krosno-Sandomierz 2000; Nauczanie religii w szkole państwie demokratycznym. Red. J. Krukowski. Lublin 1991; Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym. Red. S. Łabendowicz. Radom 2001.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę