Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Nabycie umiejętności w przygotowaniu się do zajęć z nauczania religii na terenie placówek oświatowych; C2 - zdobycie umiejętności prowadzenia nauczania religii w przedszkolu i szkole podstawowej; C3 - zaznajomienie z pakietem przepisów prawnych związanych organizacją lekcji religii w publicznym systemie oświaty w Polsce.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania religii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna podstawowe zasady konstruowania konspektu lekcji religii Tn_W07.
Posiada wiedzę dotyczącą kryteriów oceniania uczniów, Szkolnego Systemu Oceniania ze szczególnym uwzględnieniem nauczania religii Tn_W04.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej Tn_U07
Posługuje się kryteriami oceniania w praktyce szkolnej Tn_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Utożsamia się z celami, zadaniami i treściami zaplanowanymi do realizacji w praktyce szkolnego nauczania religii Tn_K07.
W sposób odpowiedzialny planuje i realizuje zadania pedagogiczno-katechetyczne w palcówce oświatowej Tn_K01.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia na uczelni; ćwiczenia w przedszkolu i szkole.
Treści programowe przedmiotu
Omówienia struktury konspektu hospitacyjnego oraz scenariusza służącego prowadzeniu własnej lekcji, wskazanie różnych dostępnych jego wariantów związanych z nowymi pakietami edukacyjnymi i sposobów ich praktycznej realizacji. Wdrażanie do korzystania z najnowszych metod aktywizujących, przydatnych do zastosowania na poziomie katechezy przedszkolnej i szkoły podstawowej; zapoznanie z regulacjami prawnymi nauczania religii w Polsce, wskazanie na status prawny nauczyciela w polskim systemie oświaty oraz zapoznanie z etapami awansu zawodowego nauczyciela religii; wdrożenie do praktyki oceniania oraz ewaluacji działalności własnej nauczyciela religii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra:
Student posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zasad konstruowania konspektu lekcji religii. Jednocześnie bardzo dobrze posługuje się wiedzą dotyczącą kryteriów oceniania i zasad Szkolnego Sytemu Oceniania w nauczaniu religii. Samodzielnie przygotowuje oryginalne konspekty lekcji religii. Potrafi przeprowadzić lekcje religii w szkole z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych. Potrafi obiektywnie oceniać uczniów oraz budzić motywację do dalszych postępów w zdobywaniu wiedzy religijnej. Planuje stałą formację pedagogiczno-katechetyczną.
Ocena dobra:
Student posiada dobrą wiedzę dotyczącą zasad konstruowania konspektu lekcji religii. Dobrze posługuje się wiedzą dotyczącą kryteriów oceniania i zasad oceniania w szkolnym nauczaniu religii. Przygotowuje konspekty lekcji religii, które zatwierdza prowadzący zajęcia. Potrafi przeprowadzić lekcje religii w szkole realizując wszystkie elementy zaplanowane w konspekcie. Potrafi zgodnie z zasadami oceniać uczniów w trakcie powadzonych zajęć.
Ocena dostateczna:
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad konstruowania konspektu lekcji religii i zasad oceniania w szkolnym nauczaniu religii. Przygotowuje w konsultacji z prowadzącym zajęcia konspekty lekcji religii. Potrafi przeprowadzić lekcje religii w szkole realizując większość elementów zaplanowanych w konspekcie.
Ocena niedostateczna:
Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej zasad konstruowania konspektu lekcji religii i zasad oceniania w szkolnym nauczaniu religii. Nie potrafi przygotować konspektu lekcji religii. Nie potrafi przeprowadzić lekcji religii w szkole oraz uchyla się uporczywie od kolejnych prób podjęcia takiej aktywności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Literatura: Podstawowa: S. Kulpaczyński. Jak prowadzić ćwiczenia i praktyki katechetyczne. „Ateneum Kapłańskie” 86:1994 nr 513-514 s. 264-27; M. Zając. Praktyka katechizacji. W: Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002 s. 199-221; J. Szpet. D. Jackowiak. Lekcja religii szkołą wiary. Poznań 1996; J. Szpet. Dydaktyka katechezy. Poznań 1996; Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006; M. Zając. Ewaluacja w nauczaniu religii. Lublin 2013.
Uzupełniająca: A. Kiciński A. Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwa Pastoralne 2006; J. Kraszewski. Katechizować, ale jak? Płock 1995; P. Duksa. Metody katechetyczne. Olsztyn 1998; Ocena w katechezie. Red. S. Kulpaczyński Lublin 2001; Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006; P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: VII Kongres Teologów Polskich. Kościół w życiu publicznym. Red. K. Góźdź i inni. Lublin 2005 s. 451-467.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę