Teologia pastoralna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie koncepcji teologii pastoralnej
C2 - ukazanie historycznego kształtowania się teologii pastoralnej
C3 - prezentacja wybranych kwestii z zakresu teologii pastoralnej ogólnej
C4 - prezentacja wybranych kwestii z zakresu teologii pastoralnej szczegółowej
C5 - przedstawienie ważniejszych form duszpasterstwa nadzwyczajnego
Wymagania wstępne
W 1 - znajomość podstawowych zagadnień z teologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej - T_W07
2. Student zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej i pastoralnej Kościoła katolickiego - T_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego - T_U07
2. Student potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego - T_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego - T_K07
Metody dydaktyczne
Wykład; wykład z prezentacją multimedialną; praca w grupach; analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie i problematyka teologii pastoralnej.
2. Historyczny rozwój teologii pastoralnej.
3. Współczesne koncepcje teologii pastoralnej.
4. Funkcje podstawowe Kościoła.
5. Stosunek Kościoła do świata.
6. Diecezja i parafia miejscem urzeczywistniania się Kościoła
7. Pojęcie duszpasterstwa i jego podział.
8. Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana.
9. Ruchy, stowarzyszenia i małe grupy religijne w Kościele.
10. Apostolat społeczny katolików świeckich.
11. Pluralizm społeczno-kulturowy a duszpasterstwo.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) student nie posiada podstawowej wiedzę z zakresu teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej oraz duszpasterstwa.
(U) student nie potrafi integrować wiedzy teologicznej i zaangażować się w działalność pastoralną.
(K) student nie ma świadomości odpowiedzialności za kształt życia Kościoła.

ocena dostateczna
(W) student ma znajomość tylko niektórych zagadnień z zakresu teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej oraz duszpasterstwa.
(U) student tylko częściowo potrafi integrować wiedzy teologicznej i zaangażować się w działalność pastoralną.
(K) student ma częściową świadomości odpowiedzialności za kształt życia Kościoła.

ocena dobra
(W) student ma podstawową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej oraz duszpasterstwa.
(U) student potrafi integrować wiedzy teologicznej i zaangażować się w działalność pastoralną.
(K) student ma świadomości odpowiedzialności za kształt życia Kościoła.

ocena bardzo dobra
(W) student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej oraz duszpasterstwa.
(U) student bardzo dobrze potrafi integrować wiedzy teologicznej i zaangażować się w działalność pastoralną.
(K) student ma pogłębioną świadomości odpowiedzialności za kształt życia Kościoła.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Podstawowa:
Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000; Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin: Atla 2 2002; Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006; R. Kamiński. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin: Atla 2 1997; R. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wyd. KUL 2007.

Uzupełniająca:
A. L. Szafrański. Kariologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin: TN KUL 1990; Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Atla 2 1998; D. Bourgeois. Duszpasterstwo Kościoła. Poznań: Pallottinum 2001; W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2013.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin