Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Prezentacja podstawowych treści wyjaśniających osobę oraz dzieło Jezusa Chrystusa, aby w sposób metodyczny i uporządkowany uzasadnić wiarę w Syna Bożego. Słuchacz dzięki temu potrafi właściwie usytuować miejsce i znaczenie Chrystusa w przekazie wiary, a także interpretować wszystkie treści zbawcze w świetle chrystologii. Poznane treści oraz nabyte umiejętności mają wykształcić w studencie postawę naśladowania wzoru osobowego i moralnego Zbawiciela.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza na temat Jezusa Chrystusa a także znajomość głównych pojęć z chrystologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA – student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat chrystologii oraz jej integrującą rolę w obszarze całej teologii [T_W06]

UMIEJĘTNOŚCI – student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w odniesieniu do refleksji nad Jezusem Chrystusem; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów na temat Zbawiciela [T_U05; T_U08]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) – student rozumie potrzebę permanentnego rozwijania swojej wiedzy i kompetencji w odniesieniu do osoby Chrystusa i w oparciu o nią kształtować życie swoje oraz innych [T_K02]
Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony przy zastosowaniu metody dialogowej, problemowej, dającej możliwość aktywnego włączania słuchaczy w proces przekazu wiedzy. Pomoc w zajęciach: rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje problematykę osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, czyli chrystologię we właściwym sensie oraz soteriologię, dlatego wyjaśnia podstawowe pojęcia i metody, a także źródła chrystologii oraz postulaty, jakie przed nią stoją. Punktem wyjścia refleksji chrystologicznej są biblijne podstawy nauki o Chrystusie, czyli rozwój mesjanizmu w Starym Testamencie, a następnie jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie; kształtowanie się chrystologii przedpaschalnej oraz popaschalnej. W dalszej części wykładu podjęta zostaje kwestia rozwoju historycznego dogmatu chrystologicznego począwszy od pisarzy wczesnochrześcijańskich do XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu soborów chrystologicznych. Wykład obejmuje także misteria zbawcze z życia Jezusa od tajemnicy Wcielenia do Zesłania Ducha Świętego, a dalej problematykę Tajemnicy samego Chrystusa; Jego bóstwo, człowieczeństwo, świadomość, pośrednictwo, a także współczesne systematyzacje chrystologiczne: Chrystus jako Centrum i Klucz historii zbawienia, kontynuacja historii Jezusa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostatecznej - brak wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie oceny dostatecznej;

dostatecznej – student zna wybrane zagadnienia z chrystologii (W), ponadto potrafi określić charakterystykę chrystologii jako dziedziny teologicznej (U); student widzi potrzebę pogłębiania refleksji chrystologicznej jako podstawy postawy chrześcijańskiej (K)

dobrej – student zna dobrze podstawowe zagadnienia z chrystologii (W), potrafi krytycznie zinterpretować teologiczną i metodologiczną podstawę chrystologii (U); student widzi potrzebę i podejmuje pogłębioną refleksję chrystologiczną jako inspirację i wzór do życia chrześcijańskiego (K)


bardzo dobrej – student zna bardzo dobrze zagadnienia z chrystologii jako dziedziny naukowej (W), potrafi przeprowadzić krytyczną refleksję nad zagadnieniami z chrystologii i podąć dialog z innymi poglądami na temat Chrystusa (U); student dostrzega potrzebę i podejmuje wszechstronną refleksję chrystologiczną, która posłuży jako inspiracja i wzór do kształtowania życia chrześcijańskiego (K)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Granat, E. Kopeć, Jezus Chrystus, Lublin 1982; W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1 – 2, Lublin 1972-1974; W. Kasper, Jezus Chrystus, Warszawa 1983; J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 1994; Ks. Cz. Bartnik, Chrystus jako sens historii, Wrocław 1987; G. L. Müller, Chrystologia - nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998; G. O\\\'Collins, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym historycznym i systematycznym, Kraków 2008; Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna Swego. Chrystologia, Poznań 2002.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin