Liturgika (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wykład kursoryczny dla studentów 3 roku teologii B.
C2 - wprowadzenie w znajomość zagadnień z liturgiki fundamentalnej oraz niektóre kwestie z liturgiki szczegółowej.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z zakresu liturgii na poziomie nauki religii w szkole średniej;
W2 - umiejętność samodzielnego analizowania i oceniania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów z wykorzystaniem wiedzy liturgicznej z zakresu nauki religii;
W3 - świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego uwzględniając znaczenie liturgii w Polsce.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
T_W07: ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii i historii liturgii - H2A_W04;
T_W08: zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, z uwzględnieniem znajomości liturgii Kościoła - H2A_W04.

UMIEJĘTNOŚCI
T_U01: potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu teologii i historii liturgii - H2A_U01;
T_U15: potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego poprzez animację celebracji liturgicznych - H2A_U04; H2A_U03;
T_U18: posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących liturgii Kościoła Rzymskiego zarówno w języku polskim, jak też wykorzystując wybrany język obcy - H2A_U10; H2A_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K01: ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności dotyczących przygotowania celebracji liturgicznych - H2A_K01;
T_K07: ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego uwzględniając znaczenie liturgii rzymskiej w Polsce - H2A_K04; S2A_K04.
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
Natura liturgii; znak liturgiczny; elementy naturalne w liturgii; zgromadzenie liturgiczne; budownictwo sakralne; układ roku liturgicznego; teologia i świętowanie niedzieli; kult Chrystusa, Maryi i świętych; rozwój modlitwy Kościoła; Liturgia Godzin.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, podczas których prowadzony jest wykład konwencjonalny. Warunkiem zaliczenia jest opanowanie materiału na podstawie literatury obowiązkowej i treści wykładów oraz pisemne kolokwium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
• Głowa W., Znaki i symbole w liturgii, Przemyśl 1995;
• Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999;
• Nadolski B., Liturgika, t. 1 – 2, Poznań 1989, 1991;
• Nadolski B., Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004;
• Sinka T., Zarys Liturgiki, Kraków 2003;
• Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca
• Bieger E., Das Kirchenjahr, Kevelaer 1997;
• Bieritz K. H., Das Kirchenjahr, München 2001;
• Corbon J., Liturgia – źródło wody życia, Poznań 2005;
• Ferraris F., Animowanie celebracji liturgicznych, Kraków 2002;
• Głowa W., Modlitwa liturgiczna. Liturgia Godzin, Przemyśl 1996;
• Krakowiak Cz., Wielki Post w Liturgii Kościoła i pobożności ludowej, Sandomierz 2006,
• Liturgika ogólna, F. Blachnicki (red.), Lublin 1973;
• Messner R., Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn-München-Wien-Zürich 2001;
• Mysterium Christi, 1. Fundamentalne rzeczywistości liturgii, W. Świerzawski (red.), Zwichost-Kraków-Sandomierz 2012;
• Mysterium Christi, 2. Historia liturgii, W. Świerzawski (red.), Zwichost-Kraków-Sandomierz 2012;
• Mysterium Christi, 5. Liturgia uświęcenia czasu, W. Świerzawski (red.), Zwichost-Kraków-Sandomierz 2013;
• Wit Z., Czy rozumiem liturgię Kościoła? Miniprzewodnik po znakach i symbolach w liturgii, Częstochowa 2005.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę