Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie najważniejszych implikacji podstaw DE Deo Uno
C2 - fundamentalną wiedza na temat kryteriów wartości traktatu De Deo Uno dla De Deo Trino
C3 - dostrzeganie związku trynitologii z innymi traktatami oraz umiejętność opisania oryginalnego obrazu Boga chrześcijan
Wymagania wstępne
W! - wiedza na temat źródeł dogmatyki
W2 - wiedza na temat podstawowych zagadnień z historii zbawienia
W3 - ogólna znajomość zagadnień: ruah, dabar, malak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student zna źródła biblijne i patrystyczne nauki o Bogu Jedynym [T_W03]

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi określić biblijno-patrystyczne podstawy o Ojcu, Synu i Duchu [T_U07]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student pracować w grupie, a także metodologicznie i racjonalnie uzasadniać zdobytą wiedzę w dyskusjach z innymi opiniami [T_K05]
Metody dydaktyczne
Metoda prezentacji, metody dialogowe, metody problemowe, lektura obowiązkowa, praca z tekstem.
Treści programowe przedmiotu
1. Obraz Boga w Biblii
2. Obraz Boga w symbolach wiary
3. Obraz Boga w wybranych tekstach papieskich XX i XXI
4. Obraz Boga w katechezie
5. Obraz Boga w homilii
6. Obraz Boga w tzw. objawieniach prywatnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na poziomie oceny:

niedostatecznej – brak wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie oceny dostatecznej;
dostatecznej – student zna wybrane zagadnienia z De Deo Uno w KKK (W); potrafi opisać misje Ducha Świętego, Syna i Ojca (U); student zna wpływ De Deo Uno na eklezjologię i antropologię(K) zwłaszcza zna podstawową zależność traktatów od obrazu Boga.

dobrej – student potrafi przedstawić i ocenić modele pneumatologiczne (W); nauka o Duchu w historii teologii (U); stosuje poznaną wiedzę z pneumatologii w kształtowaniu eklezjologii i antropologii(K).

bardzo dobrej – student zna bardzo dobrze biblijne patrystyczne źródła pneumatologii (W); potrafi twórczo interpretować nowe koncepcje pneumatologiczWykład konwencjonalny (tradycyjny), metody dialogowe, metody problemowe, lektura obowiązkowa, praca z tekstem.ne (U) potrafi wskazać wpływ na koncepcje relacji i osoby społecznej(K).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: W. Breuning, Nauka o Bogu. Podręcznik teologii dogmatycznej, W.Beinert, tłm.pol. J. Fenrychowa, Kraków 1999; F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, tłm. pol. M. Kowalczyk, Poznań 1997; W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłm. pol. J. Tyrawa, Wrocław 1996; Cz.S. Bartnik, Dogmatyka Katolicka, t.I, Lublin 2012; św. Augustyn, O Trójcy Świętej, tłm. pol. M.Stokowska.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę