Kontrapunkt (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sztuki kontrapunktu wokalnego i instrumentalnego XVI-XVIII wieku.
C2- Nabycie umiejętności zastosowania zasad polifonii linearnej w konstrukcjach wielogłosowych.
C3- Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu kontrapunktu w analizie kompozycji wielogłosowych.
C4- Praktyczna realizacja reguł kontrapunktu utworów wielogłosowych z uwzględnieniem kontekstu liturgicznego i tonalnego monodii liturgicznej.
Wymagania wstępne
W1- Znajomość zasad muzyki.
W2- Znajomość zasad harmonii w stopniu rozszerzonym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student nabywa wiedzę w zakresie sposobów przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę kontrapunktu - M_W15
2. Student nabywa praktyczną wiedzę w zakresie budowy utworów wielogłosowych renesansu i baroku oraz w pełni świadomie operuje niezbędną w praktyce terminologią - M_W03
3. Student nabywa wiedzę w zakresie kreatywnej interpretacji reguł kontrapunktu prezentowanych w podręcznikach dydaktycznych - M_W13

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student nabywa umiejętności operowania zasadami i technikami kontrapunktu XVI-XVIII wieku - M_U01
2. Student nabywa umiejętności samodzielnego skomponowania wielogłosowego motetu w stylu renesansowym oraz fugi 3-głosowej w stylu J.S.Bacha - M_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student pogłębia swoją umiejętność kreatywnego myślenia - M_K02
2. Student efektywnie organizuje własną pracę w zakresie kontrapunktu - M_K03
Metody dydaktyczne
Metoda warsztatowa, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza partytur z dyskusją, ćwiczenia praktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Zarys dziejów kontrapunktu i jego wpływu na twórczość kompozytorską różnych epok.
2. Charakterystyka języka kompozytorskiego renesansu i baroku.
3. Praktyczne ćwiczenia mające na celu opanowanie podstawowych środków techniki kontrapunktycznych stylu ścisłego w postaci zadań pisemnych (polifonia ścisła i swobodna, technika imitacja, technika cantus firmus, technika przeimitowania, technika wariacyjna, inwencja i fuga, kontrapunkt wokalny i instrumentalny, itp.).
4. Operowanie regułami kontrapunktu z uwzględnieniem faktury dzieła muzycznego, a w przypadku kontrapunktu renesansowego również z uwzględnieniem łacińskiego tekstu liturgicznego.
5. Praktyczna realizacja zadań polifonicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę na podstawie przedłożonych ćwiczeń praktycznych (semestr I: samodzielne skomponowanie wielogłosowego motetu w stylu renesansowych do wybranego tekstu łacińskiego, semestr II: samodzielne skomponowanie fugi 3-głosowej w stylu J.S.Bacha). Ocena zależna od stopnia opanowania technik kontrapunktycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. J. Fux Gradus ad parnassum, 1725; J.M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, Kraków, 1990; K. Sikorski, Kontrapunkt, Kraków 1955. F. Wesołowski, Nauka kontrapunktu, Warszawa 2008, J. Gawlas, Kontrapunkt, podstawowe zasady, Kraków 1970. Z. Noskowski, Kontrapunkt, wykład praktyczny, Warszawa 1928. Hieronim Feicht, Polifonia renesansu, Kraków 1976.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę