Teologia moralna szczegółowa - sakramentologia moralna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Przedstawienie fundamentalnego znaczenia sakramentów w życiu chrześcijanina.
C2 – Ukazanie i uzasadnienie moralnych implikacji poszczególnych sakramentów.
C3 – Kształtowanie u studentów umiejętności odczytywania i doceniania praktyki sakramentalnej w życiu moralnym.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość teologii katolickiej, zwłaszcza zagadnień fundamentalnych teologii moralnej i sakramentologii. Znajomość założeń metodologicznych teologii jako nauki, jej zakorzenienia w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Umiejętność teologicznej analizy tekstów biblijnych oraz korzystania z dokumentów Kościoł
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1: Student identyfikuje podstawowe zobowiązania moralne życia sakramentalnego w życiu osobistym, kościelnym i społecznym.
W_2: Student zna i rozumie teologicznomoralne pojęcia i zasady z zakresu życia osobistego i społecznego w kontekście wiary i praktyki sakramentalnej.
W_3: Student ma pogłębioną wiedzę na temat roli sakramentów w życiu moralnym chrześcijanina i ich znaczenia dla kultury chrześcijańskiej.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1: Student potrafi odczytywać i uzasadniać moralne znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim.
U_2: Student umie samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę teologiczną i moralną w zakresie życia sakramentalnego i odnosić ją do kontekstu eklezjalnego i społecznego.
U_3: Student posiada umiejętność posługiwania się normami moralnymi wynikającymi z sakramentów w sytuacjach osobistych oraz w dialogu i współpracy z innymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1: Student jest gotów do krytycznej oceny swojej dojrzałości chrześcijańskiej w kontekście życia sakramentalnego.
K_2: Student uznaje znaczenie wiary i sakramentów w życiu osobistym i odpowiedzialności za życie społeczne, dziedzictwo kulturowe i misję Kościoła.
K_3: Student wykazuje gotowość do rozwoju własnego dorobku naukowego i wzrastania w wierze na drodze modlitwy i sakramentów, zwłaszcza ich zobowiązań moralnych.
Metody dydaktyczne
Wykłady konwencjonalny, analiza tekstu, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza problemu.
Treści programowe przedmiotu
1. Współczesny kontekst moralności chrześcijańskiej.
2. Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina.
3. Moralne implikacje sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
4. Moralne implikacje sakramentów uzdrowienia.
5. Moralne implikacje sakramentów w służbie komunii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny.

Ocena niedostateczna
(W) Student nie identyfikuje żadnych zobowiązań moralnych płynących z sakramentów.
(U) Student nie potrafi dostrzec moralnego znaczenia sakramentów w życiu osobistym i społecznym.
(K) Student nie wykazuje gotowości do własnego rozwoju moralnego i religijnego zwłaszcza na bazie moralnych implikacji życia sakramentalnego.

Ocena dostateczna
(W) Student zna niektóre zobowiązania moralne poszczególnych sakramentów.
(U) Student widzi pewne znaczenie moralne praktyki sakramentalnej, ale nie potrafi tego przedstawić.
(K) Student w nikłym stopniu uznaje moralny wpływ sakramentów na życie chrześcijańskie i potrafi to uzasadnić tylko pobieżne.

Ocena dobra
(W) Student identyfikuje główne implikacje moralne sakramentów i ich znaczenie dla życia osobistego, kościelnego i społecznego.
(U) Student potrafi wskazać i posługiwać się normami moralnymi płynącymi z sakramentów w sytuacjach osobistych i współpracy z innymi.
(K) Student wykazuje gotowość do przyjęcia zobowiązań moralnych sakramentów dla życia osobistego i misji Kościoła.

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada pogłębioną wiedzę na temat roli sakramentów w chrześcijańskim życiu moralnym osobistym, kościelnym i społecznym.
(U) Student posiada umiejętność odczytywania i uzasadniania zobowiązań moralnych sakramentów w rożnych sytuacjach życia osobistego i wspólnotowego.
(K) Student charakteryzuje się gotowością do stałego rozwoju osobistego, religijnego i naukowego, odwołując się do praktyki sakramentalnej i rodzących się z niej imperatywów moralnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Katechizm Kościoła Katolickiego, Watykan: LEV 1992 [1210-1666].
Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, Watykan: LEV 1984 [fragmenty].
Jan Paweł II, Encykilka Veritatis splendor, Watykan: LEV 1993 [fragmenty].
Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Watykan: LEV 2003 [fragmenty].
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Watykan: LEV 2009 [fragmenty].
Franciszek, Audiencje generalne [wybrane katechezy o sakramentach z lat 2017-2018], www.vatican.va, www.opoka.org.pl .
Olejnik S., Teologia moralna życia osobistego [Powołanie chrześcijańskie, t. 2] , Włocławek: WWD 1999.
Müller G.L., Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków: WAM 2015 [fragmenty]

Literatura uzupełniająca:
Brunk T.M., Liturgy and Life: The Unity of Sacrament and Ethics in the Theology of Louis-Marie Chuavet, New York: Peter Lang 2007.
Greniuk F., Studia z teologii moralnej, Sandomierz: Wyd. Diecezjalne 2006.
Christian Theologies of the Sacraments: A Comparative Introduction, red. J.S. Holcomb, D.A. Johnson, New York: NYU Press 2017.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Lublin: TN KUL 2016.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin