Prawo mediów (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Lis prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z zasadami funkcjonowania mass mediów oraz z regulacjami prawnymi i orzecznictwem sądowym odnoszącymi się do mass mediów i działalności dziennikarskiej,
C2 - wykształcenie umiejętności dokonywania wykładni przepisów i orzecznictwa dotyczącego prawa mediów i działalności dziennikarskiej,
C3 - uświadomienie pozytywnych i negatywnych aspektów oddziaływania mass mediów na życie człowieka, i roli dziennikarzy w państwie demokratycznym,
C4 - podkreślenie konieczność aktywnego oddziaływania na mass media i dziennikarzy w celu wypełniania swoich obowiązków w sposób wolny od nacisków
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych definicji i pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej, miejsca systemu prawnego Rady Europy w systemie prawa polskiego oraz roli orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jego wpływ na orzecznictwo sądów polskich
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 - ma znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w obszarze prawa mediów, umożliwiającą pogłębione logicznie analizowanie, rozumienie zjawisk prawnych we współczesnych społeczeństwach, uzasadnianie twierdzeń, sprawne posługiwanie się typami wykładni i wnioskowań prawniczych,
K_W05 - ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i problemów badawczych z zakresu prawa mediów,
K_W07 - zna specjalistyczną terminologię z zakresu prawa mediów w języku polskim,
K_W10 - zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz normy etyczne

UMIEJĘTNOŚCI
KU_02 - samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę z zakresu prawa mediów oraz pogłębia umiejętności badawcze i inne kwalifikacje profesjonalne,
KU_03 - rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w prawie mediów,
KU_04 - samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty związane z prawem mediów respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne,
KU_09 - w języku polskim i/lub obcym pisze prace i/lub wygłasza referaty stanowiące twórczy wkład w rozwój prawa mediów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
KK_01 - krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych
KK_02 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań,
KK_06 - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych,
KK_07 - nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii, mających związek z prawem mediów
Metody dydaktyczne
- słowne: wykład, opis, dyskusja
- oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, orzecznictwo
- praktyczne: studium przypadku, analiza prawna, samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia problemowego z zakresu prawa mediów
Treści programowe przedmiotu
Zakres treściowy ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zagadnienia z zakresu konstytucyjnych podstaw swobody wypowiedzi i wolności mediów, dotyczących standardów wypowiedzi określonych przez działalność orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, roli i zadań mediów w państwie demokratycznym, praw i obowiązków dziennikarzy, krytyki prasowej, działalności radiofonii i telewizji, zmian związanych z cyfryzacją i konwergencją mediów, zagrożeń ze strony mediów, odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przez media dóbr osobistych, odpowiedzialności karnej z tytułu popełnienia czynu zabronionego przez media lub za ich pośrednictwem, zagadnień administracyjno-prawnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem mediów, prawa autorskiego w działalności mediów, ochrony bezpieczeństwa państwa, informacji niejawnych i danych osobowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywne uczestnictwo w zajęciach i włączanie się w prowadzone dyskusje, a następnie w zależności od roku studiów:
- I rok: wybór i uzasadnienie tematu pracy doktorskiej, kwerenda naukowa, prezentacja wyników analizy krytycznej zebranych materiałów,
- II rok: przedstawienie planu pracy i uzasadnienie jej struktury wewnętrznej, przygotowanie i opublikowanie co najmniej 2 publikacji naukowych, w tym jednej w wysokopunktowanym czasopiśmie naukowym, udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,
- III rok: przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej, bieżąca weryfikacja materiałów stanowiących podstawę rozważań, udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych,
- IV rok: otwarcie przewodu doktorskiego, uzyskanie zaliczeń z egzaminów przewidzianych w programie studiów, złożenie pracy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Zawód dziennikarz Między misją a profesją, Toruń 2015,
2) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, Warszawa 2015,
3) T. Kononiuk (red.), Dziennikarz, utwór, prasa, Warszawa 2014,
4) W. Lis, Status prawny dziennikarza, Warszawa 2014,
5) L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012,
6) W. Lis, P. Wiśniewski, Z. Husak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem