Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - WIEDZA:
1. Przybliżenie studentom terminologii prawniczej z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej oraz wiedzy o źródłach prawa, jak również zapoznanie z ogólnymi zasadami stosowania przepisów prawa komunikacji elektronicznej;
2. wyjaśnienie specyfiki instytucji prawnych z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej oraz organu właściwego w tych sprawach;
3. przybliżenie wiedzy o obowiązkach podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne oraz świadczących usługi drogą elektroniczną oraz uprawnieniach osób, które korzystają z takich usług;
4. zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju regulacji prawnych w zakresie komunikacji elekteronicznej.

C2 - UMIEJĘTNOŚCI:
1. Wyrobienie umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analiza ich powiązań z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony danych osobowych;
2. wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w szczególności wiedzy dotyczącej podstawowej terminologii prawa ochrony danych osobowych;
3. wyrobienie umiejętności w zakresie używania pojęć stosowanych w prawie ochrony danych osobowych w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących;
4. wyrobienie umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych;
5. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i w piśmie terminologią z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami

C3 - KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności organów Państwa w odniesieniu do podmiotów przetwarzających dane osobowe;
2. wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.
3. wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej oraz obowiązujące normy prawne;
K_W04 ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu komunikacji elektronicznej i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady stosowania przepisów prawa komunikacji elektronicznej;
K_W07 ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnych z komunikacji elektronicznej;
K_W08 ma podstawową wiedzę o relacjach między organami Państwa a przedsiębiorcami w kontekście wymogów komunikacji elektronicznej o charakterze publicznoprawnym w skali krajowej oraz międzynarodowej;
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł prawa komunikacji elektronicznej oraz orzecznictwa, w celu omówienia instytucji prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI
student
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej, w szczególności wiedzę dotyczącą podstawowej terminologii, podstawowych obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie telekomunikacyjnym w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu wynikających z przepisów prawa;
K_U07 potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i w piśmie terminologią z zakresu prawnych aspektów komunikacji elektronicznej, w celu wyjaśnienia i opisu rozwiązań prawnych,
K_U09, K_U10 Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na temat prawnych aspektów komunikacji elektronicznej
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczącą prawnych aspektów komunikacji elektronicznej
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
Oglądowe: prezentacja multimedialna, orzecznictwo
Praktyczne: kazusy, analiza prawna, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Geneza i rozwój telekomunikacji. Pojęcie komunikacji elektronicznej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Regulacje prawne odnoszące się do komunikacji elektronicznej – przegląd. Świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawowe zagadnienia prawne. Spam – problematyka prawna. Wyłączenie odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną. Tajemnica telekomunikacyjna w kontekście komunikacji elektronicznej. Prawo telekomunikacyjne – wybrane kwestie dotyczące komunikacji elektronicznej. Problemy prawne związane z Web 2.0. Komunikacja indywidualna a komunikacja masowa. Prasa a Internet. Odpowiedzialność za przestępstwa związane z komunikacją elektroniczną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test z połączeniem elementów opisowych pytań. Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
P. Podrecki, Prawo Internetu, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:
X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004;
J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę