Prawo podatkowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Jędrzejczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza
1. Zapoznanie z terminologią prawniczą z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego .
2. Zapoznanie ze źródłami prawa podatkowego
3. Prezentacja dorobku doktryny i judykatury w zakresie problematyki związanej z charakterem i cechami konstrukcyjnymi podatku
4. Prezentacja przepisów normujących zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych podatków państwowych
5. Zapoznanie z wybranym orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi w zakresie podatków państwowych
6. Zapoznanie ze strukturami organizacyjnymi organów podatkowych właściwych w stosunku do poszczególnych podatków.
7. Prezentacja obowiązków ciążących na podatnikach podatków państwowych oraz prawnych konsekwencji niewywiązania się z tych obowiązków.
8. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych zwianych z problematyką podatków i prawa podatkowego
9. Zapoznanie z normatywnymi i praktycznymi aspektami przedsiębiorczości w kontekście opodatkowania podatkami państwowymi

Umiejętności
1. Wyrobienie umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, oraz powiązania ich z problematyką powstania obowiązku podatkowego w podatkach państwowych
2. Wyrobienie umiejętności wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
3. Wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, oraz umiejętności analizowania dylematów etycznych np. dotyczących uchylania się lub unikania opodatkowania.
4. Wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem prawniczym w sposób precyzyjny i spójny w mowie i piśmie, jak również przy użyciu specjalistycznych technik komunikacyjnych.
5.Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności.
6.Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów, procesów i wybranych zjawisk związanych z problematyką podatków państwowych oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania.
7.Wyrobienie umiejętności samodzielnej merytorycznej argumentacji, budowania trafnych wniosków i ocen, a także wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Kompetencje społeczne
1.Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie.
2.Wskazanie konieczności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
3.Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy.
4.Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role: doradcy podatkowego, urzędnika, dyskutanta, prelegenta.
5.Wymaganie profesjonalnej postawy zawodowej oraz terminowego i efektywnego i przedsiębiorczego wykonywania zadań.
Wymagania wstępne
Uczęszczanie na wykład przeznaczony dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego i konstytucyjnego oraz materialnego prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne
Słowne: zajęcia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i elementy struktury podatku; system podatkowy i klasyfikacja podatków; zasady podatkowe; funkcje podatków; pojęcie obowiązku podatkowego, pojęcie zobowiązania podatkowego, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych; zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; odpowiedzialność podatkowa; prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych; postępowanie podatkowe (elementy); podatek od towarów i usług; podatek akcyzowy; podatek od gier; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek tonażowy; podatek od wydobycia niektórych kopalin; kontrola skarbowa i odpowiedzialność za naruszenie norm prawa podatkowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania oceny końcowej jest przystąpienie do każdego z przewidzianych trzech kolokwium. Za każde kolokwium student może uzyskać max. 20 punktów.
W całym semestrze można uzyskać max. 60 punktów (3 kolokwia x 20 punktów). I tak, jeżeli student uzyska od:
55-60 pkt - otrzyma ocenę: bardzo dobrą
51-54 pkt - otrzyma ocenę: dobrą +
46-53 pkt - otrzyma ocenę: dobrą
45-42 pkt - otrzyma ocenę: dostateczną +
33-41 pkt - otrzyma ocenę: dostateczną
0 - 32 pkt - otrzyma ocenę: niedostateczną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Prawo podatkowe pod red. P. Smolenia, W. Wójtowicz, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
1. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013;
2. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe; Warszawa 2011;
3. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013;
4. M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2010.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę