Prawo karne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Gałązka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie podstawowej wiedzy o miejscu i znaczeniu prawa karnego w systemie nauk i relacjach do innych nauk, kształtowaniu się i genezie instytucji prawa karnego, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie prawodawstwa karnego i oddziaływania historycznie ukształtowanych instytucji prawnokarnych na współczesne systemy prawa.
C2 - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa karnego, źródłach prawa z zakresu prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz ogólnymi zasadami tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność)
C3 - Zaznajomienie z zasadami wykładni przepisów prawa karnego, przedstawienie podstawowych cech, funkcji i zasad prawa karnego oraz informacji o podmiotach prawa karnego
C4 - Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa karnego oraz przedstawienie pogłębionej wiedzy w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu prawa karnego.
Wymagania wstępne
W1- Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych
W2-Studenci powinni posiadać znajomość terminologii prawniczej na poziomie wymaganym do zaliczenia I roku prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja,
Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
podstawowe pojęcia prawa karnego, nauki pokrewne, szkoły i kierunki w nauce prawa karnego, ustawa karna i jej stosowanie, źródła prawa karnego, budowa i wykładnia przepisów prawa karnego, obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu i przestrzeni, nauka o przestępstwie, klasyfikacja przestępstw, okoliczności wyłączające bezprawność i winę, formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa, zbieg przestępstw i zbieg przepisów, nauka o karze, systematyka kar i środków karnych, zasady wymiaru kary i środków karnych, część szczególna kodeksu karnego (zagadnienia wybrane)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania z ćwiczeń oceny 3.0 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z 3 pisemnych kolokwiów (test).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Prawo karne (Skrypty Becka),red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.
2. Kodeks karny - część ogólna (Repetytoria Becka), wyd. 4, Warszawa 2015
3. Kodeks karny - część szczególna (Repetytoria Becka), wyd. 4, Warszawa 2015.
4. Kodeks karny - Komentarz (Komentarze Kompaktowe), red. A. Grześkowiak, K. Wiak, wyd. 5, Warszawa 2018.
5. Prawo karne. Pytania, kazusy, tablice, testy (Repetytoria Becka), red. K. Wiak, Warszawa 2017
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę