Prawo karne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie wiedzy o miejscu i znaczeniu prawa karnego w systemie nauk i relacjach do innych gałęzi prawa;
C2. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami prawa karnego;
C3. Przedstawienie podstawowych cech, funkcji i zasad prawa karnego oraz informacji o podmiotach prawa karnego;
C4. Zapoznanie z zasadami odpowiedzialności karnej, katalogiem środków penalnych oraz zasadami i dyrektywami wymiaru kary.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych. Studenci powinni posiadać znajomość terminologii prawniczej na poziomie wymaganym do zaliczenia I roku prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY: Student:
K_W01 Posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu prawa karnego w systemie nauk i relacjach do innych gałęzi prawa
K_W02 Posiada wiedzę o genezie instytucji prawa karnego, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie prawodawstwa karnego i oddziaływania historycznie ukształtowanych instytucji prawnokarnych na współczesne systemy prawa.
K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność)
K_W05 Zna zasady wykładni przepisów prawa karnego
K_W06 Zna cechy, funkcje i zasady prawa karnego oraz posiada informacje o podmiotach prawa karnego.
K_W07 Zna podstawowe instytucje prawa karnego oraz ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji prawa karnego.
K_W15 Zna zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych związanych z prawem karnym.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: Student:
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych i analizować ich powiązanie z odpowiedzialnością karną.
K_U02 Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu prawa karnego, w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologiach (ICT)
K_U05 Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury)
K_U06 Umie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki dla prawa karnego.
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące prawa karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa karnego, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznego podsumowania i oceny wybranych problemów.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne, przewidywać skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: Student:
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład,
Oglądowe: tablice, pisma procesowe, orzecznictwo.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, analiza prawna, rozwiązywanie testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne; koncepcje i funkcje prawa karnego; zasady prawa karnego; ustawa karna i jej stosowanie, źródła prawa karnego, budowa i wykładnia przepisów prawa karnego; nauka o przestępstwie; definicja przestępstwa; przedmiot przestępstwa; podmiot przestępstwa; strona przedmiotowa przestępstwa; strona podmiotowa przestępstwa; teorie czynu; teorie związku przyczynowego; bezprawność; wina; karygodność; formy stadialne i formy zjawiskowe przestępstwa; zbieg przestępstw i zbieg przepisów; nauka o karze; systematyka kar i środków karnych; zasady i dyrektywy wymiaru kary; podstawowe zagadnienia z części szczególnej kodeksu karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem oceny 3.0 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego, składającego się z 3 części: testu jednokrotnego wyboru, odpowiedzi na pytanie opisowe i kazusu do rozwiązania - ocenianego pod względem prawidłowości zaproponowanego rozwiązania i wykorzystanej argumentacji prawnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Prawo karne (Skrypty Becka), pod red. A. Grześkowiak, K. Wiaka, wyd. 5, Warszawa 2015.
2. Kodeks karny - część ogólna (Repetytoria Becka), wyd. 4, Warszawa 2015
3. Kodeks karny - część szczególna (Repetytoria Becka), wyd. 4, Warszawa 2015.
4. Kodeks karny - Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, wyd. 4, Warszawa 2017
5. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin