Prawo urzędnicze (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z zagadnieniami praw urzędniczego oraz podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, a zwłaszcza z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi praw i obowiązków pracowników administracji publicznej oraz zasadami zatrudniania i kształtowania warunków pracy oraz prawa urzędniczego
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W03 Zna i rozumie terminologię z zakresu prawa urzędniczego
K_W07 Ma podstawową wiedzę o administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji charakterystycznych dla prawa urzędniczego;
K_W08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi organów publicznych
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty zatrudniania urzędników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, w szczególności konieczność aktualizacji swej wiedzy mając na względzie bardzo często zmieniające się normy prawa
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych oraz powiązania ich z funkcjonowaniem administracji.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk związanych z zatrudnieniem w administracji publicznej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki na płaszczyźnie krajowego rynku pracy urzędnika państwowego.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja;
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych (w tym multimedialnych) środków dydaktycznych, e-learning;
Praktyczne: analiza case study
Treści programowe przedmiotu
Prawo urzędnicze nowa dyscyplina prawa – pomiędzy prawem administracyjnym a prawem pracy. Podstawowe zasady prawa pracy a zasady prawa urzędniczego. Urzędnicy państwowi: Źródła prawa regulujące pracowniczy status prawny urzędników państwowych, przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy o pracownikach urzędów państwowych, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki urzędnika państwowego, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego, spory o roszczenia ze stosunku pracy.
Pracownicy samorządowi: Kodeks pracy i ustawa o pracownikach samorządowych jako źródła prawa regulujące pracowniczy status prawnych pracowników samorządowych, przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy o pracownikach samorządowych, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika samorządowego, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika samorządowego.
Służba cywilna: Źródła prawa regulujące status prawny członków korpusu służby cywilnej, wzajemne relacje ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy i innych ustaw urzędniczych, ideowe założenia służby cywilnej, organizacja służby cywilnej, kto może zostać członkiem korpusu służby cywilnej? nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, prawa i obowiązki w służbie cywilnej, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna członków korpusu. Służby mundurowe, system zabezpieczenia społecznego – geneza i ewolucja. Służba zagraniczna. Inne pragmatyki służbowe. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zarządzanie personelem w administracji, wartościowanie stanowisk pracy w administracji, ocena pracownika. Ochrona informacji niejawnej, dostęp do informacji publicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
W: nie zna nawet w podstawowym zakresie zasad zatrudnienia w administracji publicznej (nie jest w stanie nawet wymienić podstaw prawnych tego zatrudnienia, w podstawowym zakresie je scharakteryzować); nie zna podstawowych źródeł prawa urzędniczego;
U: nie potrafi nawet w stopniu podstawowym posługiwać się terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: nie jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny w dyskusji dotyczącej zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych;

ocena dostateczna:
W: zna podstawowe zasady zatrudnienia w administracji publicznej (jest w stanie wymienić podstawy prawne tego zatrudnienia i w podstawowym zakresie je scharakteryzować); zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa urzędniczego;
U: potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: jest w stanie zakomunikować w podstawowym zakresie własne stanowisko, wyrazić swoją ocenę w dyskusji dotyczącej zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych;

ocena dobra:
W: kompleksowo charakteryzuje podstawy prawne i zasady zatrudnienia w administracji publicznej; zna regulacje z zakresu prawa urzędniczego, w tym prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej
U: bez problemów posługuje się podstawową terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: potrafi sformułować wnioski, wyrazić swoją opinię w zakresie obecnych problemów dotyczących zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych;

ocena bardzo dobra:
W: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad zatrudnienia w administracji publicznej, ma uporządkowaną wiedzę nt. regulacji prawnych w zakresie prawa urzędniczego, w tym praw i obowiązków pracowników administracji publicznej
U: w sposób uporządkowany potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: potrafi w szybki i kompleksowy sposób sformułować wnioski, wyrazić swoją opinię w zakresie skuteczności obecnych mechanizmów zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Jakub, Prawo urzędnicze, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:
K.W. Baran (red), Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Prawo urzędnicze
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-26wtorekC-608 12:30 - 14:10
2020-06-02wtorekC-608 12:30 - 14:10
2020-06-09wtorekC-608 12:30 - 14:10