Prawo urzędnicze (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z zagadnieniami praw urzędniczego oraz podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, a zwłaszcza z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi praw i obowiązków pracowników administracji publicznej oraz zasadami zatrudniania i kształtowania warunków pracy oraz prawa urzędniczego
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W03 Zna i rozumie terminologię z zakresu prawa urzędniczego
K_W07 Ma podstawową wiedzę o administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji charakterystycznych dla prawa urzędniczego;
K_W08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi organów publicznych
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty zatrudniania urzędników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, w szczególności konieczność aktualizacji swej wiedzy mając na względzie bardzo często zmieniające się normy prawa
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych oraz powiązania ich z funkcjonowaniem administracji.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk związanych z zatrudnieniem w administracji publicznej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki na płaszczyźnie krajowego rynku pracy urzędnika państwowego.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja;
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych (w tym multimedialnych) środków dydaktycznych, e-learning;
Praktyczne: analiza case study
Treści programowe przedmiotu
Prawo urzędnicze nowa dyscyplina prawa – pomiędzy prawem administracyjnym a prawem pracy. Podstawowe zasady prawa pracy a zasady prawa urzędniczego. Urzędnicy państwowi: Źródła prawa regulujące pracowniczy status prawny urzędników państwowych, przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy o pracownikach urzędów państwowych, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki urzędnika państwowego, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego, spory o roszczenia ze stosunku pracy.
Pracownicy samorządowi: Kodeks pracy i ustawa o pracownikach samorządowych jako źródła prawa regulujące pracowniczy status prawnych pracowników samorządowych, przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy o pracownikach samorządowych, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika samorządowego, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika samorządowego.
Służba cywilna: Źródła prawa regulujące status prawny członków korpusu służby cywilnej, wzajemne relacje ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy i innych ustaw urzędniczych, ideowe założenia służby cywilnej, organizacja służby cywilnej, kto może zostać członkiem korpusu służby cywilnej? nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, prawa i obowiązki w służbie cywilnej, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna członków korpusu. Służby mundurowe, system zabezpieczenia społecznego – geneza i ewolucja. Służba zagraniczna. Inne pragmatyki służbowe. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zarządzanie personelem w administracji, wartościowanie stanowisk pracy w administracji, ocena pracownika. Ochrona informacji niejawnej, dostęp do informacji publicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
W: nie zna nawet w podstawowym zakresie zasad zatrudnienia w administracji publicznej (nie jest w stanie nawet wymienić podstaw prawnych tego zatrudnienia, w podstawowym zakresie je scharakteryzować); nie zna podstawowych źródeł prawa urzędniczego;
U: nie potrafi nawet w stopniu podstawowym posługiwać się terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: nie jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny w dyskusji dotyczącej zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych;

ocena dostateczna:
W: zna podstawowe zasady zatrudnienia w administracji publicznej (jest w stanie wymienić podstawy prawne tego zatrudnienia i w podstawowym zakresie je scharakteryzować); zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa urzędniczego;
U: potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: jest w stanie zakomunikować w podstawowym zakresie własne stanowisko, wyrazić swoją ocenę w dyskusji dotyczącej zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych;

ocena dobra:
W: kompleksowo charakteryzuje podstawy prawne i zasady zatrudnienia w administracji publicznej; zna regulacje z zakresu prawa urzędniczego, w tym prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej
U: bez problemów posługuje się podstawową terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: potrafi sformułować wnioski, wyrazić swoją opinię w zakresie obecnych problemów dotyczących zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych;

ocena bardzo dobra:
W: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad zatrudnienia w administracji publicznej, ma uporządkowaną wiedzę nt. regulacji prawnych w zakresie prawa urzędniczego, w tym praw i obowiązków pracowników administracji publicznej
U: w sposób uporządkowany potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa urzędniczego;
K: potrafi w szybki i kompleksowy sposób sformułować wnioski, wyrazić swoją opinię w zakresie skuteczności obecnych mechanizmów zatrudnienia w administracji publicznej, etyki zawodowej urzędników państwowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Jakub, Prawo urzędnicze, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:
K.W. Baran (red), Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin