Administrowanie kulturą (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Wytrążek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie wiedzy dotyczącej struktury organów administrujących w sferze kultury
C2 - zapoznanie z prawnymi aspektami funkcjonowania instytucji kultury
C2 - analiza relacji i form współpracy międzysektorowej w dziedzinie kultury
Wymagania wstępne
W1 - znajomość struktury administracji publicznej
W2 - podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku i przemysłów kultury
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Ma głęboką wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05 Zna teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07 Ma znaczną wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U11 Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05 Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
wykład, pogadanka, prezentacja, film dydaktyczny dyskusja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
- Struktura i kompetencje organów administracji publicznej w sferze kultury
- Organizowanie i prowadzenie działalności w ramach instytucji kultury
- Prawne aspekty współpracy międzysektorowej w dziedzinie kultury
- Podstawy zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
- Edukacja kulturalna, dostępność dziedzictwa kutlury, udostępnianie dorobku kulturowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywna obecność na zajęciach 50% oceny końcowej
Test jednokrotnego wyboru - 50% oceny końcowej (próg zaliczenia 50%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Prawo wobec kultury i sztuki, Wolters Kluwer 2017
- Zarządzanie w instytucjach kultury, Łukasz Wróblewski (red.), CeDeWu 2014
- W. Wytrążek, Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin