Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Adrian Badzio
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć ustrojowego prawa administracyjnego
C2 - Przedstawienie budowy aparatu administracyjnego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość budowy aparatu administracyjnego, kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej
W2 - znajomość struktury administracji publicznej, rodzajów podziału administracyjnego
W3 - znajomość podstawowych pojęć ustrojowego prawa administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna terminologię z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego - K_W01
2. student posiada wiedzę dotyczącą celów funkcjonowania organów administracji publicznej - K_W04
3. student określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej - K_W06
4. student ma wiedzę dotyczącą wskazania przedmiotu samorządu terytorialnego, oraz podmiotów, które mogą współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego - K_W07
5. student posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej - K_W08
6. student zna zależności pomiędzy systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej - K_W014

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi interpretować wpływ zjawisk społecznych na funkcjonowanie administracji publicznej - K_U01
2. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii - K_U04
3. student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej - K_U05
4. student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z ćwiczeń - K_U07
5. student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie omawianej na wykładzie tematyki - K_U08
6. student potrafi oceniać skutki prawne wywoływane przez omawiane regulacje - K_U09
7. student dostrzega dylematy etyczne pojawiające się w trakcie omawiania aktów normatywnych - K_U014
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego - K_K01
2. student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania - K_K03
3. student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, wykład
Oglądowe: analiza poszczególnych przepisów prawnych
Praktyczne: przygotowywanie dokumentów urzędowych, rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie organu administracji publicznej, klasyfikacja organów administracji publicznej
2. Zasady powiązań pomiędzy podmiotami administracji publicznej, struktura administracji publicznej
3. Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie
4. Terenowe organy administracji rządowej
5. Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych
6. Samorząd terytorialny w Polsce (reaktywowanie, atrybuty)
7. Gmina, powiat, województwo (pojęcie, zakres działania i zadania, organy, nadzór)
8. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
9. Samorządowe kolegia odwoławcze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena nieodstateczna
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz budowy aparatu administracyjnego
(U) student nie potrafi dokonywać wykładni omawianych aktów normatywnych
(K) student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
ocena dostateczna
(W) student zna podstawowe pojęcia z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz zarys budowy aparatu administracyjnego
(U) student potrafi dokonać częściowej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
ocena dobra
(W) student zna większość pojęć z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz budowę aparatu administracyjnego
(U) student potrafi dokonać analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy oraz potrafi ją skutecznie zrealizować
ocena bardzo dobra
(W) student zna wszystkie pojęcia z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz biegle budowę aparatu administracyjnego
(U) student potrafi dokonać biegłej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red. nauk.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red. nauk.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę