Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Iwona Bień-Węgłowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z systemem kontroli nad administracją publiczną
C2 - wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z problematyką kontroli administracji publicznej
C3 - zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli administracji publicznej
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
W2 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
w zakresie wiedzy Student:
K_W01 - zna i rozumie pojęcia i zasady dotyczące kontroli administracji publicznej
K_W04 - zna rodzaje i kryteria kontroli administracji publicznej
K_W13 - ma wiedzę dotyczącą procedur kontrolnych administracji publicznej
UMIEJĘTNOŚCI
w zakresie umiejętności Student:
K_U01 - potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy
K_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności z zakresu kontroli administracji publicznej korzystając z różnych źródeł przekazu, w tym z nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 - potrafi identyfikować rodzaj i charakter kontroli administracji publicznej wskazując na jej podmioty, przedmiot
K_U14 - potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań z zakresu kontroli administracji publicznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
w zakresie kompetencji społecznych Student:
K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
K_K02 - widzi związek pomiędzy zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego
K_K06 - bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
1. Analiza przepisów prawa z dyskusją
2. Praca w grupach
3. Studium przypadków
Treści programowe przedmiotu
Rodzaje kontroli. Kryteria kontroli
Procedury kontrolne. Jakość kontroli. Cechy dobrej kontroli. Etapy kontroli
System kontroli administracji publicznej
Kontrola zewnętrzna nad administracją
Kontrola parlamentarna
Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego
Kontrola RPO
Kontrola NIK
Kontrola sądowa
Kontrola PIP
Kontrola obywatelska
Kontrola wewnątrzadministracyjna
Kontrola ogólnoadministracyjna
Kontrola specjalistyczna
Kontrola prokuratorska
Kontrola wewnętrzna sensu stricto
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Dwa kolokwia pisemne w formie testu mieszanego: pytania zamknięte i otwarte, na ocenę dostateczną wymagane jest uzyskanie 50% punktów.
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć, zasad oraz regulacji prawnych dotyczących kontroli administracji publicznej.
(U) - Student nie potrafi rozwiązywać nieskomplikowanych problemów prawnych oraz stawiać klarownych tez.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.
Ocena dostateczna:
(W) - Student posiada elementarną wiedzę, zna wybrane pojęcia, zasady i regulacje prawne dotyczące kontroli administracji publicznej.
(U) - Student potrafi rozwiązywać proste problemy prawne oraz stawiać jasne i zrozumiałe tezy.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować.
Ocena dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę, zna większość pojęć, zasad i regulacji prawnych dotyczących kontroli administracji publicznej.
(U) - Student potrafi samodzielnie rozwiązywać nieskomplikowane problemy prawne, stawiać klarowne tezy, zdobywać, a także weryfikować informacje korzystając przy tym z różnych źródeł przekazu.
(K) - Student zna sposoby pracy w grupie.
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę, zna wszystkie wymagane pojęcia i zasady oraz omawiane regulacje prawne w zakresie kontroli administracji publicznej.
(U) - Student potrafi samodzielnie i efektywnie rozwiązywać nieskomplikowane problemy prawne, stawiać klarowne tezy oraz rozstrzygać kwestie dotyczące kontroli administracji publicznej.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, a także zespołu do którego należy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca
S. Jędrzejewski, Kontrola administracji, Poznań 2000
A. Sylwestrzak, Kontrola administracji, Koszalin 1998
M. Czuryk, M. Karpiuk (red.) Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, Warszawa: 2013.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę