Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Ganczar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem zajęć jest kompleksowe omówienie przedmiotowych zagadnienia prawa własności intelektualnej, prezentując w skondensowany sposób regulacje prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
C2 - Wykład zawiera porównanie przepisów polskich i międzynarodowych.
Wymagania wstępne
Przekazywane informacje pozwalają na poznanie i zrozumienie instytucji i mechanizmów ochrony własności intelektualnej. Wykład przeznaczony jest dla studentów studiów I-go stopnia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w prawie ochrony własności intelektualnej.
K_W16 Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące prawa własności intelektualnej
K_U09 Posiada umiejętność identyfikowania spraw z zakresu prawa autorskiego a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Docenia znaczenie prawa własności intelektualnej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą twórczą.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, orzecznictwo, studium przypadku,
Treści programowe przedmiotu
Omówiona zostanie problematyka ochrony prawnej własności intelektualnej. W ramach zajęć analizowane są następujące zagadnienia: źródła prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej, pojęcie polityki patentowej i cel ochrony, formy własności przemysłowej i sposoby jej ochrony, procedura zgłaszania przed UPRP, umowy licencyjne i umowy know-how, zasady wynagradzania twórców projektów wynalazczych, informacja patentowa, zasady prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe autora, rodzaje naruszeń prawa autorskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą przygotowania do egzaminu jest materiał omówiony na wykładzie.
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Egzamin w formie pisemnej. Student odpowiada na 3 pytania, może uzyskać maksymalnie 15 pkt.
ocena bardzo dobra 15 pkt
ocena dobry plus - 13-14 pkt
ocena dobra - 11-12 pkt
ocena dostateczna plus - 10 pkt
ocena dostateczna - 9 pkt
ocena niedostateczna - do 8 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012;
R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.
J. Barta. R. Markiewicz, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.
P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010.
M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Difin, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 8 - Ochrona własności intelektualnej i technologie informacyjne » Ochrona własności intelektualnej
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.
K_W17Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.