Kolonializm a Misje (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
1.zapoznanie studentów ze współczesnym rozumieniem kultury, jej rodzajami i pokładami. Dziś kultura ma wiele koncepcji i pojęć. Jest mowa o wielu kulturach pośród różnych ludów i narodów.
2.zapoznanie z różnym ujęciem misji katolickich prowadzonych przez Kościół katolicki we współczesnym świecie. Zapoznanie z terminologią misjologiczną i z definiowaniem ewangelizacji i nowej ewangelizacji;
3.zapoznanie z pojęciem inkulturacji (kontekstualizacji), która polega na wcielaniu oraz przenikaniu kultury współczesnej pierwiastkami Ewangelii głoszonej w orędziu przepowiadania. Historia misji w czasie kolonializmu.
Umiejętności:
1.wyrobienie umiejętności szerokiego obioru i poznawania elementów kulturotwórczych we współczesnej kulturze narodów i ludów objętych misjami katolickimi w świecie.
2.wyrobienie umiejętności samodzielnego osądu w sprawach wiary, ewangelizacji współczesnego świata w dobie dialogu interreligijnego i mieszają się kultur przez szeroko rozwijające się zjawisko migracji ludności w świecie.
3.wyrobienie umiejętności myślenia za pomocą nowoczesnych środków przekazywania myśli i zdarzeń we współczesnej kulturze.
4.wyrobienie społecznej odpowiedzialności za rozwój współczesnej kultury w narodach i potrzeby niesienia światła Ewangelii do wspólnot na terenach misyjnych, przez własne zaangażowanie, modlitwę czy pomoc finansową w wspieraniu różnych inicjatyw.
Kompetencje społeczne:
1.wyrobienie postawy odpowiedzialnej za losy innych narodów, kultur, religii poprzez własne zaangażowanie w życiu publicznym w celu wspierania działalności misyjnej i ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego;
2.wyrobienie zdolności do uzupełniania i doskonalenia wiedzy na temat misji, kultury, stosunków międzynarodowych we współczesnym kontekście świata i Kościoła.
3.wyrobienie zdolności do życia zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z obyczajami i wymagań obcych kultur i narodów.
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza o kulturze; otwartość na zdobywanie wiedzy i rozszerzanie horyzontów myślenia. Zdobyta wiedza na innych przedmiotach studiów. Osobiste zainteresowania studenta, by poszerzać swoją wiedzę na temat kultury i misji prowadzonych przez Kościół katolicki w świecie. Ogólna historia kolonializmu i misji katolickich w świecie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię misjologiczną, z zakresu kulturoznawstwa i antropologii misyjnej. Rozumie potrzebę prowadzenia misji katolickich we współczesnym świecie pośród kultur.
K_W07 Ma podstawową wiedzę z zakresu działalności misyjnej Kościoła opartej na dokumentach Kościoła i nauczaniu papieży, a także w oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zna literaturę o tematyce ewangelizacji i kultury, inkulturacji a także nowej ewangelizacji i dialogu interreligijnego w świetle systemu prawa kanonicznego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów społecznych i religijnych współczesnego społeczeństwa. Zna dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych, etycznych (interpretacja, wykładnia przepisów, dokumentów, orzeczeń i literatury..
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu działalności społecznej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne współczesnego świata, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze misjologii, kulturoznawstwa i religii i inkulturacji. Rozumienie potrzebę ewangelizacji świata.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Ma przekonanie i jest świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny, umie podejmować refleksję na tematy, prawne, etyczne, wielokulturowe i związane z problematyką dialogu między kulturami i religiami w świecie. Angażuje się twórczo w przestrzeganie zasad etyki zawodowej na polu swej działalności.
K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty etyczne, moralne, kulturowe, religijne i prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności na polu społecznym, kulturowym i humanistycznym.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, opis, referat, lektura, pogadanki z ciekawymi gośćmi zaproszonymi na wykład;
pokaz literatury związanej z omawianymi dziedzinami, pokaz dokumentów Kościoła na temat misji katolickich; filmy; referaty z tematyki kolonializmu
Treści programowe przedmiotu
Treść Wykładu

1. Ukazanie kanonów o misjach w KPK z 1983 i KKKW z 1990 roku
2. Wyjaśnienie zagadnienia kultury
3. Kultura jako kontekst głoszenia Ewangelii w świecie
4. Dialog interreligijny w procesie ewangelizacji
5. Metoda współczesnej ewangelizacji – czyli Inkulturacja
6. Podmioty odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła
7. Ewangelia jako tekst - jako Dobra Nowina
8. Mandat Chrystusa i posłanie misyjne w Kościele
9. Świadomość misyjna we wspólnocie Kościoła katolickiego
10. Misyjny charakter Kościoła według statutów II Polskiego Synodu Plenarnego
11. Formy ewangelizacji i misje w sensie ścisłym
12. Ewangelizacja a globalizacja w świecie
13. Nowa ewangelizacja według Jana Pawła II
14. Ewangelizacja narodów według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990
15. Ewangelizacja kultury i kultur świata
16. Zadania misyjne wszystkich wiernych w Kościele partykularnym
17. Patronat Misyjny w koloniach portugalskich
18. Kontekst historyczny powstania Patronatu
19. Wyjaśnienie pojęcia „Patronat Misyjny”
20. Portugalia jako państwo kolonizatorskie
21. Początki Patronatu w koloniach portugalskich
22. Współpraca Watykanu z władzą świecką w kwestii prowadzenia misji katolickich
23. Patronat Misyjny w koloniach hiszpańskich
24. Funkcjonowanie Patronatu Misyjnego w Hiszpanii
25. Odsadzanie Biskupstw i placówek misyjnych przez władzę świecką
26. Patronat Misyjny w krajach kolonialnych Hiszpanii
27. Wpływy hiszpańskie w Ameryce Łacińskiej
28. Sytuacja kolonialna i patronat w Ameryce Łacińskiej
29. Patronat Misyjny w Afryce
30. Państwa kolonizowane na kontynencie Afrykańskim
31. Okresy rozwoju Patronatu w Afryce
32. Okres konkwisty do 1574 roku
33. Panowanie wikariatu misyjnego
34. Czasy regalizmu misyjnego (królewskiego)
35. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wobec Przywilejów Patronackich
36. Okres dekadencji i upadek Patronatu misyjnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład odbywa się w salach dydaktycznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Wykład zakłada też aktywność studentów w formie stawiania pytań i krótkich wypowiedzi w formie dyskusji na postawiony temat lub postawiony problem.
Zaliczenie z oceną: 50% prawidłowych odpowiedzi na przeprowadzonym egzaminie ustnym lub pisemnym.
Metody weryfikacji efektów kształcenia Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń Udział czynny we wszystkich kolokwiach (5-10), które trzeba zaliczyć na ocenę pozytywną.
Egzamin ustny : Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Egzamin pisemny: Zestaw pytań do udzielenia poprawnych odpowiedzi, które mogą być punktowane
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa 1. S. Kasprzak, Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego, Lublin 1999.
2. S. Kasprzak, Elementy misji ewangelizacyjnej Kościoła powszechnego. Studium teologiczno-kanoniczne, Lublin 2006.
3. L. J. Luzbetak, Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej (tł. St. Tokarski) Warszawa 1998.
4. St. Turbański, Kolonialna hipoteka misji „Collectanea Theologica” 39(1969), fasc. 1, s. 356-55.
5. S. Kasprzak, Patronat Misyjny w Hiszpanii, Portugalii i w państwach kolonizowanych w okresie od XVI do XIX wieku, Lublin 2018. (ss. 160.

uzupełniająca 1. S. Kasprzak, Nowa ewangelizacja, rozwój narodów i dialog międzyreligijny Kościoła łacińskiego w świetle nauczania papieskiego, w schematach kodeksowych i w Kodeksie Jana Pawła II, w: Problemy prawnicze i kanoniczne, red. ks. Sylwester Kasprzak, Lublin 2002, s. 36-63.
2. S. Kasprzak, Ewangelizacja kultur przez inkulturację, „Nurt SVD” Rocznik 38, z. 4(2004), t. 108, s. 75-109.
3. S. Kasprzak, Fidei donum jako idea pomocy personalnej w misji ewangelizacyjnej Kościoła, „Nurt SVD” Rocznik 41, z. 1-2(2007), t. 117-118, s. 77-101. Książki o tematyce kultury i misji autorów polskich i zagranicznych przynoszone na pokaz wykładowy.
!
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę