Prawo oświatowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z podstawową metodologią pisania prac naukowych, wspiera przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej poprzez wybór tematu, opracowanie koncepcji pracy, wskazanie obszarów badawczych, podjęcie decyzji co do charakteru pracy, pisanie tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów służących rozwiązaniu problemu postanowionego w pracy magisterskiej, współpracę z wykładowcą, etapową ocenę postępów przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Celami przedmiotu są:
C1 – przygotowanie studentów do prowadzenia pracy naukowej,
C2 - pogłębienie wiedzy o metodach i technikach badawczych oraz warsztacie badawczym,
C3 - rozwijanie sprawności korzystania z metod i technik badawczych, bibliografii, archiwów i bibliotek, stosowania przypisów,
C4 – nabycie i szkolenie umiejętności samodzielnego tworzenia i redagowania tekstów naukowych,
C5 – przedstawienie zasad kwerendy naukowej i reguł cytowania
C6 – przedstawienie zasad etyki naukowej, zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich
C7 – szkolenie umiejętności w zakresie dokonywania wykładni przepisów prawa oraz analizy orzecznictwa i określanie ich społeczno – ekonomicznych skutków
C8 – szkolenie umiejętności dyskutowania i argumentowania tez w obszarze prawa
Wymagania wstępne
Wymaganiami wstępnymi są elementarne umiejętności badawcze oraz umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa i literatury prawniczej, kompetencje w zakresie konstruowania i redagowania tekstu w konwencji naukowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W1– zna metody prowadzenia pracy naukowej;
K_W2– zna zasady postępowania badawczego;
K_W3– zna reguły opracowania edytorskiego oraz techniki pisania pracy;
K_W4– zna metody stosowania przypisów i cytowania;
K_W5 - zna zasady tworzenia i redakcji tekstów naukowych;
K_W6– swobodnie porusza się w obszarze wiedzy wyznaczanym przez temat przygotowanej pracy;
K_W7 - orientuje się w szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy;
K_W8 – zna metody formułowania tez i stosowania zasad argumentacji w obszarze prawa związanego z tematem pracy naukowej;
K_W9 – rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony praw autorskich;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U1– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania swoich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności
K_U2 – potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role: prelegenta, dyskutanta, analityka efektów pracy naukowej
K_U3 – potrafi określić priorytety zadania, rozłożyć czas potrzebny na realizację zadania
K_U4 – dotrzymuje zaakceptowanych terminów;
K_U5 – wykazuje samodzielność, kreatywność, rzetelność i wytrwałość w wielomiesięcznej pracy;
K_U6 - efektywnie komunikuje się i współpracuje w dziedzinie prawa oświatowego;
K_U7 - chętnie pomaga innym uczestnikom grupy seminaryjnej;
K_U8 - nie oszukuje przywłaszczając sobie cudze myśli albo sformułowania i kompilując tekst ze strzępów innych prac.;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 – potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje naukowe i dane praktyczne z wykorzystaniem różnych źródeł prawa i baz danych;
K_K2 – posiada umiejętność diagnozowania i oceny problemów ujętych w pracy;
K_K3 – potrafi wybrać potrzebny materiał badawczy; dokonać jego analizy i syntezy odpowiednio do problematyki pracy;
K_K4 - interpretuje i analizuje wybrane przepisy prawne, a także wskazuje ich powiązania z innymi przepisami prawa;
K_K5 - rozpoznaje, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze;
K_K6 - znajduje i wykorzystuje źródła i opracowania;
K_K7- przygotowuje tekst pracy naukowej, z dbałością zarówno o jej stronę merytoryczną, jak i językowo-formalną;
K_K8 – potrafi umiejętnie wykorzystać zdobyte informacje dla celów pracy naukowej
K_K9 – posiada umiejętność merytorycznego argumentowania ( z wykorzystaniem poglądów innych autorów), stawiania tez, formułowania wniosków praktycznych, prawnych i naukowych
Metody dydaktyczne
Seminarium prowadzone jest w zbliżonej do ćwiczeń i konwersatorium formie z dominującą rolą studentów w zakresie przygotowania i prezentacji zadanych prac. Stosowane są metody nauczania praktycznego: aktywne ćwiczenia przedmiotowe; dyskusja; praca z aktami prawnymi, opracowaniami; analiza treści dokumentów oraz przykładowych prac magisterskich.
Treści programowe przedmiotu
1) Wprowadzenie do problematyki pisania pracy naukowej. Specyfika przygotowania pracy magisterskiej na kierunku prawo – Wymagania techniczne i merytoryczne stawiane pracom magisterskim.
2) Naświetlenie problemu plagiatów i konieczności ich zwalczania .
3) Omówienie zakresu zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych na tym seminarium pn.: Administrowanie oświatą.
4) Metodologia pracy badawczej.
5) Omówienie wymagań merytorycznych pracy
6) Omówienie wymagań formalnych, w tym:
7) - konstrukcji pracy;
8) - reżimu terminologicznego;
9) - wymagań językowych;
10) - konstrukcji przypisów, odsyłaczy;
11) - bibliografii;
12) - wykazu aktów prawnych i orzecznictwa;
13) - źródeł internetowych.
14) Źródła wiedzy. Metody poszukiwania literatury przedmiotu. Korzystanie z elektronicznych baz danych.
15) Dobór tematów prac dyplomowych. Ustalenie planu pracy.
16) Prezentacja referatów/glos/orzeczeń dotyczących zagadnień związanych z wybranym przez studenta tematem pracy dyplomowych;
17) Indywidualne konsultacje dotyczące treści prac dyplomowych:
18) - omawianie poszczególnych części pracy przygotowanej przez studenta;
19) - omówienie całości pracy;
20) Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie:
Warunki zaliczenia każdego półrocza seminarium ustalane są adekwatnie do postępów grupy seminaryjnej. Zaliczenie na ocenę.
Efekty kształcenia widoczne są w przygotowanej pracy magisterskiej oraz na ustnym egzaminie dyplomowym. Zaliczenie pierwszego semestru następuje po zrealizowaniu fragmentu tekstu pracy, a drugiego semestru – po jej ukończeniu i obronie pracy.
Na końcową ocenę z seminarium składają się: przygotowana i złożona praca magisterska (70%); aktywność na seminarium (30%)

Warunki: Uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych (referaty, prezentacje). Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej (temat, plan pracy). Napisanie i złożenie promotorowi pracy magisterskiej. W przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do nadrobienia zaległości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. Boć: Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 2009
M. Węglińska: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Impuls 2000.
Z. Knecht: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć i jak pisać pracę dyplomową. Wrocław 1999.
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN,
Warszawa 2000.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CEDEWU.PL., Warszawa 2009.
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
j.w.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem