Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Sławicki
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom gruntownej wiedzy z zakresu negocjacji i mediacji w prawie polskim oraz pomoc w nabyciu umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy prawnika.
C2 - Zajęcia mają na celu ukazanie studentom istoty i znaczenia negocjacji oraz przedstawienie mediacji jako szansy na polubowne zakończenie sporu, która stanowi obecnie niezbędne dopełnienie wiedzy współczesnego prawnika.
C3 - Kształtowanie postaw kooperacyjnych umożliwiających sprawny udział w obrocie prawnym i gospodarczym, w tym samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma wiedzę o istocie negocjacji i mediacji, o miejscu mediacji wśród pozostałych metod ADR oraz jej relacji do postępowania sądowego
K_W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie negocjacji i mediacji oraz charakteryzuje kierunki ich ewolucji. Opisuje oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 Zna i rozumie oraz wyjaśnia terminologię z zakresu negocjacji i mediacji. Identyfikuje i wyjaśnia poszczególne problemy związane z zagadnieniami negocjacji i mediacji
K_W05 ma wiedzę na temat poszczególnych technik negocjacyjnych, stylów, technik aktywnego słuchania, Wyjaśnia istotę konfliktów oraz sposób ich rozwiązywania w drodze mediacji. Ilustruje wpływ mediacji na sposób rozwiązywania sporów
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie negocjacji i mediacji w poszczególnych sytuacjach, jako uczestnik negocjacji i mediacji oraz mediator
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu negocjacji i mediacji w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących w trakcje negocjacji i mediacji
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi, zarówno jako uczestnik negocjacji i mediacji jak również jako mediator. Planuje i organizuje działania podejmowane w obszarze negocjacji i mediacji, jak również porządkuje przebieg prowadzonych negocjacji i mediacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych oraz konieczności ciągłego jej doskonalenia a także śledzenia zmian przepisów prawnych dotyczących mediacji i negocjacji
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
K_K06 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę oraz docenia znaczenie wiedzy z zakresu mediacji i negocjacji dążąc do jej pogłębiania
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja.

Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, tablic poglądowych, filmów tematycznych, pism procesowych, orzecznictwa.
Treści programowe przedmiotu
1)Wprowadzenie do negocjacji, mediacji i przedsiębiorczości.
2)Psychologia konfliktu.
3)Komunikacja międzyludzka.
4)Techniki aktywnego słuchania.
5)Negocjacje (style, strategie, techniki i błędy), w tym negocjacje między przedsiębiorcami.
6)Uregulowania prawne negocjacji.
7)Mediacja a prawo do sądu.
8)Regulamin mediacyjny UNCITRAL, Ustawa wzorcowa o międzynarodowej koncyliacji handlowej, Rekomendacje Rady Europy dotyczące mediacji, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE.
9)Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych.
10)Mediacja w sprawach rodzinnych, mediacje transgraniczne.
11)Mediacja w sprawach pracowniczych.
12)Mediacja w sprawach karnych, nieletnich i w sprawach o wykroczenia.
13)Mediacja w sprawach administracyjnych, w tym w sprawach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.
14)Wybrane zagadnienia arbitrażu handlowego.
15)Egzamin.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny:
5 - 100%-90,01%
4 - 90,00%-75,01%
3 - 75%-50,01%
2 - 50%-0%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Jabłońska – Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2010;
2. A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2013;
3. A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
1. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do tak. Warszawa 2012;
2. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831 – 18315; 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006;
3. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2013.
4. W. Ury, Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin