Technologia informacyjna dla prawników (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 9
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wiedza:
1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu technologii informacyjnych i normami prawa regulującymi zagadnienia korzystania z technologii informatycznych;
2. wyjaśnienie specyfiki technologii informacyjnych oraz zasad dotyczących tworzenia prawa technologii informacyjnych;
3. zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawnymi dotyczącymi technologii;
4. zapoznanie studentów z korzyściami oraz zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem technologii informacyjnych.

C2 - Umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu technologii informacyjnych i prawa technologii; poznania i zrozumienia korzyści oraz zagrożeń związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych;
2. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i interpretacji przepisów prawnych;
3. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;

C3 - Kompetencje społeczne:
1. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności podmiotów korzystających z technologii informatycznych, z uwzględnieniem informacji o przedmiocie oceny i unikanie jednostronności;
2. wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej;
3. wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
Wymagania wstępne
Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu budowy i obsługi komputera
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student
K_W03 zna terminologię z zakresu technologii informacyjnych i prawa technologii informacyjnych, jego specyfikę

K_W04 zna źródła prawa technologii informatycznych, sposoby i zasady ich tworzenia oraz stosowania
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa technologii informacyjnych oraz ma wiedzę na temat uprawnień podmiotów korzystających z technologii informacyjnych
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty korzystania z technologii informacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI
student
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa technologii, w szczególności wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu, zawierania umów drogą elektroniczną, podpisu elektronicznego, elektronicznego sądu oraz poszukiwania źródeł prawa w globalnej sieci
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w odniesieniu do technologii informatycznych i w prawie technologii informacyjnych
K_U4 potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń
i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z technologiami informacyjnymi oraz opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z korzystaniem z technologii informacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania
i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności podmiotów wykorzystujących technologie informatyczne
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa technologii informacyjnych
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo,
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnych. Telekomunikacja, technologie mobilne i komunikacja elektroniczna. Informatyka, komputery i przetwarzanie danych Sieci teleinformatyczne. Internet. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Ochrona prywatności i danych osobowych w Internecie. Podpis elektroniczny. Handel elektroniczny. Aukcje w Internecie. Bankowość elektroniczna. Technologie informatyczne w administracji publicznej. Technologie informatyczne w sądownictwie. Systemy informacji prawnej. Prawne i prawnicze zasoby Internetu. Ogłaszanie aktów normatywnych w Internecie – elektroniczne publikatory.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą przygotowania do egzaminu jest materiał omówiony na wykładzie.
Test z połączeniem elementów opisowych pytań. Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, Warszawa 2004;
J. Gołaczyński (red.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003;
R. Grabowski (red.) Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Rzeszów 2008;
W. Wiewiórowski, G. Wierczyński (red.) Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Zakamycze 2006;
J. Petzel, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999;
J. Janowski, Administracja elektroniczna, Warszawa 2009;
M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin