Prawo pracy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maciej Jarota
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa pracy w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy i normami tego prawa z uwzględnieniem źródeł prawa powszechnienie obowiązującego i tzw. autonomicznego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych prawu pracy;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy;

Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią prawa pracy, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa pracy (powszechnie obowiązujących i autonomicznych);
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego;
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych determinujących kształt prawa pracy;
C 2 - wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu zbiorowego prawa pracy – poznanie podstawowych zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego, administracyjnego i konstytucyjnego, oraz zagadnień teorii państwa i prawa (ćwiczenia przeznaczone dla studentów IV roku prawa);
W2. Umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego formułowania wypowiedzi;
W3. Umiejętność pracy w zespole;
W4. Umiejętność dokonywania wykładni przepisów obowiązującego prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY Student
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa pracy w systemie nauk prawnych;definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy;
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa pracy, jego specyfikę;
K_W04 zna źródła indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień prawa pracy;
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa pracy, rozumie rolę podmiotów uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla prawa pracy;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w prawie pracy i rozumie proces ich stosowania.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy, w szczególności wiedzę dotyczącą prawa stosunku pracy, prawa ochrony pracy i zbiorowego prawa pracy w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy, potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie pracy w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca i pracownik oraz w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi;
K_U05 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu prawa pracy;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych w zakresie prawa pracy oraz prognozować ich skutki prawne;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury;
K_U09 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy; zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte w ustawodawstwie rozwiązania prawne z dziedziny prawa pracy.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 ma świadomość wykorzystania wiedzy z zakresu prawa pracy do pracy w zespole przez co umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
K_K04 ma świadomość, że jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy;
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności;
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna

Ćwiczenia prowadzone są w formie aktywnego zaangażowania studentów, w trakcie zajęć rozwiązywane są w szczególności kazusy z zakresu prawa pracy.
Treści programowe przedmiotu
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy, funkcje prawa pracy
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Nawiązanie stosunku pracy
Ustanie stosunku pracy
Zmiana stosunku pracy
Wynagrodzenie za pracę
Czas pracy
Urlopy pracownicze
Ochrona zdrowia i życia pracownika
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy
Organy ochrony pracy
Spory ze stosunku pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Społeczna Inspekcja Pracy
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy
Podmioty zbiorowego prawa pracy
Zasady zbiorowego prawa pracy
Związki zawodowe i organizacje pracodawców
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
Partycypacja pracownicza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Ocena niedostateczna - brak zaliczonego choćby jednego kolokwium, nieusprawiedliwione nieobecności;
2. Ocena dostateczna - znajomość przepisów prawa pracy na poziomie egzaminu wstępnego na aplikacje;
3. Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu wstępnego na aplikacje + umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania prawa pracy w praktyce;
4. Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu wstępnego na aplikacje + umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania prawa w pracy w praktyce + aktywność na ćwiczeniach + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
-obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze)
- uzyskanie pozytywnych ocen (co najmniej dostatecznej) z 4 pisemnych kolokwiów.
Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (20 pytań) z połączeniem elementów opisowych pytań (3 kazusy).
Ocena z kolokwiów numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem otrzymania oceny 3.0 jest uzyskanie 50 % punktów plus 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Oceny:
5 - 100%-94,00%
4,5 - 93,99%-89,00%
4,0 - 88,99%-80,00%
3,5 - 79,99%-70,00%
3 - 69,99%-50% plus 1 pkt
2 - 50%-0%

Ocena końcowa jest wypadkową:
a. Zliczonych wszystkich kolokwiów
b. Oceny zaangażowania na ćwiczeniach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2018.
Baran K.W., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2017.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2017.
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Florek L., Kodeks pracy: komentarz, Warszawa 2017.
Rycak M., Wronikowska E., Rycak, A., Prawo pracy Repetytorium, Warszawa 2014.
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
Goździewicz G., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2002.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę