Prawo pracy (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa pracy w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy i normami tego prawa z uwzględnieniem źródeł prawa powszechnienie obowiązującego i tzw. autonomicznego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych prawu pracy;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie prawa pracy oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią prawa pracy, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa pracy (powszechnie obowiązujących i autonomicznych);
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego;
C 5 - uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych determinujących kształt prawa pracy;
C 2 - wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu zbiorowego prawa pracy – poznanie podstawowych zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego - część ogólna, prawa konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa zwłaszcza zasad i tworzenia prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY Student
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa pracy w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy;
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa pracy, jego specyfikę;
K_W04 zna źródła indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień prawa pracy;
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa pracy, rozumie rolę podmiotów uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla prawa pracy;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w prawie pracy i rozumie proces ich stosowania.
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy, w szczególności wiedzę dotyczącą prawa stosunku pracy, prawa ochrony pracy i zbiorowego prawa pracy w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy, potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie pracy w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca-pracownik i w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań;
K_U5 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu prawa pracy;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych w zakresie prawa pracy oraz prognozować ich skutki prawne;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte w ustawodawstwie rozwiązania prawne z dziedziny prawa pracy.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie; podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 ma świadomość wykorzystania wiedzy z zakresu prawa pracy do pracy w zespole przez co umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
K_K04 ma świadomość, że jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy;
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności;
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy, funkcje prawa pracy
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Nawiązanie stosunku pracy
Ustanie stosunku pracy
Zmiana stosunku pracy
Wynagrodzenie za pracę
Czas pracy
Urlopy pracownicze
Ochrona zdrowia i życia pracownika
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy
Organy ochrony pracy
Spory ze stosunku pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Społeczna Inspekcja Pracy
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy
Podmioty zbiorowego prawa pracy
Związki zawodowe i organizacje pracodawców
Zasady zbiorowego prawa pracy
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
Partycypacja pracownicza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z trzech części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
3 część – kazusowa (dwa kazusy)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).

Ocena niedostateczna - brak znajomości przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dostateczna - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce

Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017.
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Florek L., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
Rycak M., Wronikowska E., Rycak, A., Prawo pracy Repetytorium, Warszawa 2014.
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
Goździewicz G., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2002.
Goździewicz G., Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2001.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin