Prawo cywilne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Trzewik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis instytucji prawnych właściwych dla prawa cywilnego.
C2 - prezentacja wybranych zagadnień z zakresu prawa autorskiego, w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych i ich naruszenie (plagiat).
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów.
C4 - wyrobienie umiejętności przygotowywania prac pisemnych, przede wszystkim pracy magisterskiej dotyczącej problematyki z zakresu prawa cywilnego.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa cywilnego, teorii prawa, prawa konstytucyjnego
W2 - zainteresowanie i chęć pogłębienia dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa cywilnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa cywilnego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawno-cywilne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości - K_W10,
2. student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych, np. adwokata, notariusza, radcy prawnego - K_W15.
Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dyscyplin, w szczególności z dyscypliny prawa cywilnego K_W03
Zna i rozumie zasady wykładni prawa cywilnego K_W06
Zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W06
UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej - K_U04,
2. posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów cywilnoprawnych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej - K_U05
3. posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu prawa cywilnego - K_U09
4. posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego - K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. K_K01
2. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania K_K02
Przedsiębiorczość
Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości Un_P_W01
Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie Un_P_K01
Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery Un_P_K01
Metody dydaktyczne
Dyskusja, opis, referat, lektura, prezentacja prac magisterskich, orzecznictwo, samodzielne przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej , przygotowanie opisów bibliograficznych, kwerenda naukowa.
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa cywilnego. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego. Zagadnienia związane z ochroną przygotowanych utworów – prac magisterskich oraz naruszanie cudzych praw autorskich (plagiat). Analiza zgromadzonych materiałów źródłowych, zapoznanie się z metodami badawczymi. Prezentacja i ocena zebranego materiału badawczego. Zasady pracy nad przygotowaniem budowy planu pracy magisterskiej. Reguły rządzące sporządzaniem przypisów, stosowaniem skrótów i przygotowaniem wykazu skrótów. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej.
Seminarium magisterskie pomaga studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego. Podczas seminarium magisterskiego podawane są wymogi formalne i merytoryczne, jakim praca magisterska powinna odpowiadać. Ustalany jest temat i plan pracy, dokonuje się poprawek przygotowanej pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
1. student nie zna metod i narzędzi, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa cywilnego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawno-cywilne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości,
2. student nie ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych, np. adwokata, notariusza, radcy prawnego.

UMIEJĘTNOŚCI
1. student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej,
2. nie posiada umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów cywilnoprawnych, nie umie dobrać właściwie metody i narzędzi badawczych w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
nie posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, nie umie formułować wniosków oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu prawa cywilnego,
4. nie posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego.

Warunki zaliczenia
student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w wymienionym wyżej zakresie w stopniu podstawowym.
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia następuje w toku zajęć; stosownie do stawianych studentom celów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004; J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2001.
Literatura uzupełniająca: R. Kolman, Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Bydgoszcz-Gdańsk, 2004.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem