Informatyka prawnicza (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Trzewik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki prawniczej.
C2 – umiejętność praktycznego wykorzystania zasobów internetowych przydatnych w pracy prawnika.
C3 – opanowanie umiejętności użytkowania systemów informacji prawnych, dostępnych zarówno nieodpłatnie, jak i w ramach licencji.
C4 – student umie korzystać z edytora tekstu w tym w szczególności w kontekście pisania pracy magisterskiej oraz sporządzania wybranych pism.
Wymagania wstępne
brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości – K_W10

Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości - Un_P_W01.

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) – K_U04.

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin – K_U11.

Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie - Un_P_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie – K_K01.

Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań – K_K03.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności – K_K06.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – K_K07.

Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - P6S_KO3.

Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej Un_P_K01.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat.

Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych, np. prezentacje multimedialne, pisma procesowe, orzecznictwo

Praktyczne: praktyczne zadania do rozwiązania; samodzielne przygotowywanie pism procesowych; wyszukiwanie informacji w prawniczych systemach informacyjnych
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne.
2. Prawo w sieci; proces stanowienia prawa; ogłaszanie aktów normatywnych; elektroniczny sąd.
3. Dostęp do informacji przydatnej w pracy prawnika w Internecie. Dostęp do informacji publicznej; ewidencje i rejestry publiczne; informatyzacja administracji publicznej; informacje geodezyjne.
4. Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu, EUR-LEX.
5. Bazy orzecznicze w Internecie: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych; SUPREMUS z orzecznictwa Sądu Najwyższego; Orzecznictwo TK; Orzecznictwo Sądów Administracyjnych.
6. System Informacji Prawnej LEX - akty normatywne, orzecznictwo, sposoby wyszukiwania.
7. System Informacji Prawnej LEX - piśmiennictwo, Bibliografia PAN (sposób wykorzystania, np. przy pisaniu prac magisterskich).
8. System Informacji Prawnej LEX - inne zasoby i funkcjonalności SIP LEX.
9. System Informacji Prawnej LEX.
10. SIP Legalis.
11. SIP Legalis.
12. Sporządzanie pism z wykorzystaniem edytora tekstów.
13. Wykorzystanie edytora tekstów do pisania pracy magisterskiej (strona tytułowa, marginesy, formatowanie, style, automatyczny spis treści, wykaz źródeł).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach - 10%; frekwencja - 10%; kolokwia - 80%

Metody weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie kolokwium; praca na zajęciach.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: zaliczenie kolokwium końcowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
• Janowski J., Informatyka prawnicza, Warszawa 2011.
• Podręczniki Microsoft Press (seria: Krok po kroku).
• Wiewiórowski W. R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:
• Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
• Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008.
• Janowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa-Kraków 2007..
• Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Warszawa 2009.
• Kokoszczyński M., Wierczyński G., System informacji prawnej w pracy sędziego, Warszawa 2011.
• Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę