Prawo sportowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć z zakresu prawa sportowego
C2 - nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz innych źródeł wykorzystywanych w pracy prawniczej (orzecznictwo, doktryna) w zakresie prawa sportowego
C3- Nabycie umiejętności właściwego diagnozowania i racjonalnego oceniania problemów prawnych oraz dokonywania wykładni przepisów z zakresu prawa sportowego
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką prawa sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
W_1: Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa sportowego (K_W03)
W_2: Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa sportowego (K_W04)
W_3: Zna podstawowe cechy i funkcje prawa sportowego (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
U_1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa sportowego (K_U02)
U_2: Ma umiejętność posługiwania się pojęciami prawa sportowego (K_U03)
U_3: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa sportowego (K_U07).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_1:Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa sportowego, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01).
K_2: Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania. (K_K02)
K_3:Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06 ).
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwencjonalny (z elementami dyskusji), studium przypadku,
Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych, tablice, pisma prawnicze, orzecznictwo, pokaz multimedialny
Treści programowe przedmiotu
1. Czym jest sport ?.Perspektywy kulturowe, historyczne i organizacyjne dotyczące regulacji sportu.
2. Pojęcie i źródła prawa sportowego
3. Prawne regulacje podmiotów zarządzających sportem (kluby sportowe, związki sportowe)
4. Polskie związki sportowe
5. Sport i prawo Unii Europejskiej.
6. Sport i pieniądze: odpowiedzialność i regulacja.
7. Sport, \"ustawianie\" meczów i korupcja.
8. Eksploatacja i ochrona olimpijskich praw przemysłowych.
9. Regulacja dopingu w sporcie.
10. Sport i kontrakty zatrudnienia zawodników.
11. Studium przypadku
12. Zawodnicy sportowi a dyskryminacja prawna.
13. Bezpieczeństwo i zawodnicy sportowi.
14. Miejsca sportowe i prawo.
15. Rozwiązywanie sporów w sporcie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań opisowych. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie 60% punktów z każdej z części egzaminu (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013
2. M. Leciak (red.), M. Biliński, i inni, Prawo sportowe, Warszawa 2018
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin