Prawo Unii Europejskiej (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Edyta Krzysztofik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Pogłębianie wiedzy w zakresie prawa unijnego, z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE oraz sądów państw członkowskich.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie procesami integracyjnymi w Euro
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - zna techniki i metody pozyskiwania danych, umożliwiające opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa unijnego(K_W10 )

zna zasady i normy etyczne obowiązujące w nauce (K_W15)

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (własności intelektualnej) (K_W16)
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności przy wykorzystaniu różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w tym nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej. (K_U04).
posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa unjnego (K_U05), potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych oraz politycznych (K_U06), potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na tematy dotyczące zagadnień unijnych (K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. (K_K01), potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania (K_K02), odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy (K_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacje, praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
1. Historia integracji,
2. Aktualne problemy instytucjonalne w UE
3. Aktualne problemy gospodarcze w UE.
4. Analiza najnowszego orzecznictwa TSUE.
5. Wpływ kryzysów gospodarczo-politycznych na struktury unijne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie referatów oraz struktury pracy dla studentów IV oraz przygotowanie pracy magisterskiej dla studentów V roku
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Traktat o funkcjonowaniu UE
Traktat o Unii Europejskiej
Prawo instytucjonalne UE z uwzględnieniem traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin
2012,
Prawo materialne UE, red. A. Kuś, Lublin 2011.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem