Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Woch
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest objaśnienie reguł funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, w szczególności tzw. unijnych swobód, pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w obszarach wybranych polityk unijnych mających znaczenie dla funkcjonowania gospodarki oraz zapoznanie z kluczowym dla poszczególnych swobód oraz polityk UE orzecznictwem TSUE.
Wymagania wstępne
Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy wykazują znajomość instytucji Unii Europejskiej oraz ich kompetencji, posiadają wiedzę na temat podstawowych źródeł prawa unijnego, procedury prawodawczej w UE oraz znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
- zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa europejskiego, w szczególności związanego z wolnościami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;
- ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych kształtujących rynek wewnętrzny UE oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych z tego zakresu;
- zna i rozumie sposoby funkcjonowania swobód unijnych oraz unijnego prawa konkurencji;
- zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
- posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów związanych z zagadnieniem rynku wewnętrznego UE;
- potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych występujących w UE oraz prognozować ich skutki prawne;
- zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł prawa europejskiego oraz orzecznictwa, w celu omawiania reguł funkcjonowania rynku wewnętrznego UE

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
- potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
- ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa europejskiego;
- potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
Metody dydaktyczne
Słowne:kazusy i orzeczenia, wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat, lektura

Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, orzecznictwo

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, analiza prawna, symulacja wybranych postępowań
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia wprowadzające
Swobodny przepływ pracowników
Swobodny przepływ usług. Uznawanie kwalifikacji.
Swobodny przepływ przedsiębiorczości.
Ograniczenia swobód personalnych
Kolokwium pisemne. Swobodny przepływ towarów.
Ograniczenia swobodnego przepływu towarów. Swobodny przepływ kapitału i płatności.
Kolokwium ustne. Zaliczenie przedmiotu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposób oceniania:

25 pkt.- kolokwium pisemne (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru lub test otwarty, brak punktów ujemnych)
15 pkt.- kolokwium ustne (trzy pytania losowane z wcześniej podanych tez, za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 10 pkt.)
5 pkt.- aktywność (w ramach każdych zajęć można uzyskać 2 pkt., łącznie nie więcej niż 10)
5 pkt.- frekwencja (5 pkt.- pełna frekwencja, 3 pkt.- maksymalnie 1 nieobecności usprawiedliwiona)

46 – 50 pkt. - bdb (5,0)
41 – 45 pkt. - plus db (4,5)
36 – 40 pkt. - bd (4,0)
31 – 35 pkt. - plus dst. (3,5)
26 – 30 pkt. - dst. (3,0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Akty prawne i literatura obowiązkowa:
1. Kuś A. (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2011,
2. R. Skubisz, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2003
3. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
4. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
5. Traktat o Unii Europejskiej (TUE)
6. Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77
7. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36
8. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22

Orzecznictwo:
1. Wyrok TS z 23 marca 1982 C 53/81 D.M. Levin
2. Wyrok TS z 3 lipca 1986 C 66/85 Deborah Lawrie-Blum,
3. Wyrok TS z 31 maja 1989 r. C- 344/87 I. Bettray,
4. Wyrok TS z dnia 27 września 1988 r. C 81/87 Daily Mail
5. Wyrok TS z dnia 25 lipca 1991 r.C 221/89 Factortame
6. Wyrok TS z 30 listopada 1995 C 55/94 Gebhard
7. Wyrok TS z 4 października 1991 C 159/90 Grogan
8. Wyrok TS z 24 marca 1994 C 275/92 Schindler
9. Wyrok TS z 14 października 2004 C 36/02 Omega
10. Wyrok TS z 4 grudnia 1974 41/74 Ivonne van Duyn,
11. Wyrok TS z 26 listopada 2002 C 100/01 Olazabal,
12. Wyrok TS z 10 grudnia 1968 C 7/68 Komisja p. Włochom,
13. Wyrok TS z 1 lipca 1969 C 2 i 3/ 69 Diamond,
14. Wyrok TS z 11 lipca 1974 C 8/74 Dassonville
15. Wyrok TS z 20 lutego 1979 C 120/78 Cassis de Dijon,
16. Wyrok TS z 10 lipca 1984 C 72/83 Campus Oil,
17. Wyrok TS z 24 listopada 1993 C 267/91 Keck,
18. Wyrok TS z 31 stycznia 1984 C 286/82 Luisi and Carbone
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę