Praktyki studenckie (praktyki) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bożena Czech-Jezierska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 160
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Program praktyk administracyjnych dla studentów kierunku administracja obejmuje problematykę prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Przedstawione zagadnienia powinny być zrealizowane w stopniu i zakresie według uznania
i możliwości opiekuna praktyk, w świetle wewnętrznych przepisów danej instytucji.
Studenci powinni zapoznać się z praktycznym stosowaniem prawa i źródłami prawa administracyjnego, na podstawie których organizowana jest praca w instytucji,
a w szczególności ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym instytucji, z działaniami urzędników administracji rządowej i samorządowej, z pracą sekretariatów i biur obsługi administracyjnej
C1- poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa i źródeł prawa administracyjnego, na podstawie których organizowana jest praca w instytucji, a w szczególności statutu oraz regulaminu organizacyjnego instytucji, pracy urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz pracy sekretariatów i biur obsługi administracyjnej wyodrębnionych organizacyjne w ramach innych instytucji;
C2 - nabycie przez studenta umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w różnych zakresach i formach, praktycznego posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym; praktycznego, samodzielnego merytorycznego argumentowania, stawiania tez, formułowania wniosków i dokonywania ocen;
C3 - nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w praktyce wykonywania zawodu urzędnika;
C4 - ukształtowanie przez studenta świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zrozumienia potrzeby kształcenia się przez całe życie; ukształtowanie umiejętności pracy w zespole, oceny i klasyfikacji priorytetów; ukształtowanie postawy odpowiedzialności za powierzone zadania i profesjonalizmu w wykonywaniu zadań; ukształtowanie świadomości wagi projektów społecznych; ukształtowanie umiejętności przewidywania, doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy.
Wymagania wstępne
W1- wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, umożliwiająca odbycie praktyk
W2 - ukończenie studiów administracyjnych na poziomie II roku studiów I stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14 Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W17 Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K05 Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
wymiar praktyk:
administracja studia stacjonarne I stopnia 160 godzin

czas odbywania praktyk:
wakacje
Odbycie praktyki w okresie trwania roku akademickiego możliwe jest po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Podanie należy uprzednio przedłożyć do zaopiniowania Opiekunowi Praktyk.
Miejsce praktyki:
• sądy, prokuratury, kancelarie prawne
• urzędy gminy, urzędy miejskie
• ministerstwa po nawiązaniu porozumienia i uzyskaniu zgody Instytucji
• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Zagranicznych
• Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Spraw Międzynarodowych
• inne ministerstwa i państwowe urzędy centralne i ich jednostki organizacyjne ds. współpracy międzynarodowej
• polskie placówki dyplomatyczne i konsularne
• jednostki organizacyjne ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych urzędów centralnych
• wyspecjalizowane agencje, fundacje itp. zajmujące się wdrażaniem funduszy strukturalnych
• instytucje i agendy Unii Europejskiej
• przedsiębiorstwa.
Treści programowe przedmiotu
Program praktyki obejmuje sferę techniczno-organizacyjną i sferę merytoryczną;
a) W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:
- zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji,
- zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,
- zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji,
- uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,
- wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
b) W ramach sfery merytorycznej student powinien:
- zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,
- zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji,
- poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności,
- przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,
- zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy,
- uczestniczyć w merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,
- wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
Zakres praktyki:
• zapoznanie się ze Statutem i innymi przepisami normującymi działalność jednostki oraz wewnętrzną organizacją pracy
• zapoznanie się z metodyką pracy stanowisk bezpośrednio współpracujących z elementami prawnymi
• rozpoznanie czynności administracyjnych związanych z koordynacją stanowiska ( uzgodnienia międzyresortowe administracji rządowej; współpraca jednostek samorządu terytorialnego)
• poznanie czynności w jednostkach prowadzących prace związane z administrowaniem funduszy strukturalnych i projektów współfinansowanych ze środków unijnych
• udział w posiedzeniach organów kolegialnych jednostki w sprawach dotyczących kontaktów z UE
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Szczegółowe zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych określa umowa, zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Instytucją Przyjmującą.
Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta, w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji Opiekunowi Praktyk, w tym w szczególności dziennika praktyk i zaświadczenia o odbyciu praktyk, potwierdzających osiągnięcie celów praktyki zawodowej, zgodnie z założonymi efektami kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 - Praktyki zawodowe » Praktyki studenckie
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W17Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.