Zakończenie działalności gospodarczej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Michał Domagała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. znajomość metod zakończenia działalności gospodarczej
C2 pojmowanie upadłości w kategoriach etycznych
Wymagania wstępne
równoległe lub zakńczony kurs z administracyjnego prawa gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI–
posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U09 (2)
– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym , jak i doprowadzić do jej zaprzestania lub xzna procerdury przymusowego zakończenia działalności gospodarczej K_U10 (2), K_U11 (2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)
– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3)
Metody dydaktyczne
Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Treści programowe przedmiotu
1. Wolność gospodarcza - pojęcie i przypadki reglamentacji swobody zakończenia działalności gospodarczej
2. Przyczyny i rodzaje zakończenia działalności gospodarczej
3. Zawieszenie a likwidacja działalności gospodarczej
4. Likwidacja działalności jednoosobowej
5 Likwidacja jednostki organizacyjnej
6/ Likwidacja przez przekształcenie
7. zakończenie w drodze decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu
8 Upadłość przedsiębiorcy
9 Zakończenie działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
praca pisemna w grupach na zadane tematy Metoda punktowo – pisemna.
Punkty – frekwencja, aktywność i kreatywność podczas zajęć.
Wypełnianie dokumentacji z zakresu działalności gospodarczej
Ocena 3 - 55 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa
M. Sieradzka , komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wydawnictwo elektroniczne LEX
2A. Forin, S. Marczyńska, A. Szwoch „Partner przedsiębiorcy:
ogólnopolski informator krajowego systemu usług dla małych i
średnich przedsiębiorstw

Anna Wierzbica - Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym wydanie elektroniczne LEX
Uzupełniająca
Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2016,
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/D - Przedsiębiorczość » Zakończenie działalności gospodarczej
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.