Prawo organizacji pozarządowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przedstawienie i zapoznanie ze strukturą organizacji pozarządowych
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć dot. fundacji, stowarzyszeń i inn.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w strukturach organizacji pozarządowych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o organizacjach pozarządowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych istotą organizacji pozarządowych. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
Metody dydaktyczne
Prezentacje, dyskurs dot. zasad istoty wolontariatu, analiza problemów
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawa prawna działania organizacji pozarządowych:
2. Instytucje służące ochronie praw konstytucyjnych
3. Prawna definicja organizacji pozarządowej
4. Fundacje
5. Stowarzyszenia
6. Federacje (związki stowarzyszeń)
7. Rejestracja organizacji
8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
9. Organizacje pożytku publicznego
10. Zasady dokonywania odpis 1%
11. Rada Działalności Pożytku Publicznego
12. Współpraca z administracją publiczną
13. Praca w organizacji pozarządowej
14. Wolontariusze, pracownicy, pracodawca
15. Umowa o pracę, zlecenie, dzieło
16. Podstawowe informacje na temat umów
17. Podatki a organizacja pozarządowa
18. Opodatkowanie organizacji pozarządowych
19. Ulgi podatkowe związane z przekazaniem środków finansowych
na wsparcie organizacji pozarządowych
20. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny/ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych,
2005
Budowanie federacji organizacji pozarządowych: teoria i praktyka Budowanie federacji organizacji pozarządowych: teoria i praktyka, red. A. Wojakowska, Warszawa: Stowarzyszenie , red. A. Wojakowska, Warszawa: Stowarzyszenie
na rzecz FIP, 2000
Bugajna-Sporczyk D., Janson I., Zakładamy fundację. Praktyczny komentarz do Ustawy o fundacjach. Akty wykonawcze
i orzecznictwo. Wzory pism procesowych. Wzorcowy statut nawcze i orzecznictwo. Wzory pism procesowych. Wzorcowy statut, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawni- , Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników
Polskich, 1996
Cioch H., Prawo fundacyjne, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005 , Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego Organizacje pożytku publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005 , Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005
Gluziński A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa: Difin, 2005
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/B - Administracja publiczna » Prawo organizacji pozarządowych
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.