Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Michał Hałasa
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z terminologią prawniczą z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym, a także przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach konstruowania i wykładni takich umów, o ich strukturze i treści oraz przekazanie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych powstałych na tle zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.
Wymagania wstępne
Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu podstaw prawa cywilnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa umów w gospodarce - K_W01, K_W02, K_W07.
W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje prawa w obrocie gospodarczym i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów prawa handlowego - K_W01, K_W08, K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI:
U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji prawa w obrocie gospodarczym wykorzystywanych w obrocie i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji - K_U04; K_U10.
U2. Umie wykorzystywać instytucje prawa w obrocie gospodarczym w praktyce, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.
KOMPETENCJE:
K1. Potrafi analizować stany faktyczne występujące w obrocie i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.
K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zna zasady wykładni prawa handlowego z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, case study.
Treści programowe przedmiotu
1. Wstęp do prawa umów w obrocie gospodarczym. Pojęcie umowy, rodzaje umów, forma i treść umowy, zawarcie umowy (umowa przedwstępna);
2. Umowa a stosunek prawny. Pojęcie zobowiązanie; wykonanie zobowiązania.
3. Skutki niewykonania zobowiązania.
4. Zmiana dłużnika. Zmiana wierzyciela.
5. Actio Pauliana.
6. Sprzedaż (2).
7. Umowa o dzieło.
8. Umowa o roboty budowlane.
9. Zlecenie.
10. Agencja
11. Najem i dzierżawa.
12. Przewóz i spedycja
13. Ubezpieczenie.
14. Zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie w formie ustnej. Trzy pytania z zakresu omawianego na zajęciach, w tym może zdarzyć się kazus do rozwiązania. Prawidłowa odpowiedź na dwa pytania wystarcza do zaliczenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, wyd. CH Beck 2018
Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, wyd. CH Beck 2017.
W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania - zarys wykładu, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
S. Włodyka (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego, t. 5, Warszawa 2014
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/D - Przedsiębiorczość » Prawo umów w obrocie gospodarczym
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.