Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Zacharczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi struktur organizacyjnych w administracji publicznej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość z przedmiotu: Prawo administracyjne - część ogólna,
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Ustrojowe prawo administracyjne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji,
K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii,
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty oraz przedmiot.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,
K_K02 Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny,
Dyskusja,
Case study,
Praca w grupach,
Prezentacje.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe zagadnienia z zakresu struktur organizacyjnych administracji publicznej,
Struktury organizacyjne administracji rządowej, w tym wewnętrzne struktury administracji rządowej centralnej i terenowej,
Struktury organizacyjne administracji samorządowej, w tym wewnętrzne struktury gminy, powiatu i województwa samorządowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Nie ma wiedzy dotyczącej podmiotów stosunków administracyjno-prawnych.
Nie posiada wiedzy dotyczącej struktury organów państwa.
(U)
Nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności.
Nie potrafi identyfikować rodzaju oraz charakteru działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Ma ogólną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu.
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi z pomocą zdobywać wiedzę i rozwijać częściowo swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOBRA
(W)
Ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i częściowo rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go scharakteryzować.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu.
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli.
(K)
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go szeroko scharakteryzować.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny i na podstawie zidentyfikowanych braków podejmuje się ich uzupełnienia.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. E. Knosala, Zarys nauki administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

LITERATURA DODATKOWA:
1. Z. Leoński, Nauka administracji, C.H. Beck, Warszawa 2010,
2. M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/B - Administracja publiczna » Struktury organizacyjne w administracji publicznej
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.