Prawo ochrony zdrowia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bożena Czech-Jezierska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz podstawowymi zasadami organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
Wymagania wstępne
1) Wymagania wstępne w zakresie wiedzy podstawowej z zakresu prawa konstytucyjnego oraz systemu prawa w Polsce
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony zdrowia;K_W01,
2. wyjaśnić podstawowe zasady organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce K_WO7
3. wskazać podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych K_W01
4. podać główne formy prawno-organizacyjne działalności leczniczej K_WO7

UMIEJĘTNOŚCI
1. wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony zdrowia K_U02
2. korzystać ze źródeł prawa w zakresie prawa ochrony zdrowia K_U04
3. znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej i aktach prawnych z zakresu ochrony – zdrowia K_U04
4. interpretować przepisy prawa mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia K_U09
5. ocenić rozwiązania prawne z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz celowość poszczególnych instytucji systemu ochrony zdrowia K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1.wykorzystywać zdobytą wiedzę w argumentacji prawniczej K_K03
2. wykorzystać zdobytą wiedzę w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych związanych z systemem ochrony zdrowia K_K02
3. samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K01
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny ; wykład z prezentacją multimedialną/tekst programowy ; analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Przedmiot prawa ochrony zdrowia
2. Prawo ochrony zdrowia w systemie prawa polskiego
3. Źródła i struktura prawa ochrony zdrowia w Polsce
4. Normy konstytucyjne ochrony zdrowia
5. Przepisy o zawodach medycznych: zawód lekarza, lekarza stomatologa, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego ratownika medycznego
6. Samorządy zawodowe w ochronie zdrowia
7. Przepisy o działalności leczniczej
8. Przepisy o ratownictwie medycznym
9. Przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
10. Prawo farmaceutyczne
11. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej
12. Podmioty prowadzące działalność leczniczą – status, rodzaje, rejestracja
13. Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta
14. Przepisy dotyczące szczegółowych aspektów ochrony zdrowia: choroby zakaźne, zdrowotne skutki uzależnień, ochrona zdrowia psychicznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne (5 pytań testowych, 2 otwarte z listy podanej przez prowadzącego) 70%,
obecność, aktywność na zajęciach 30%

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna pojęć z zakresu prawa ochrony zdrowia
(U) - Student nie potrafi wskazać funkcji podstawowych instytucji prawnych w zakresie prawa ochrony zdrowia
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia z zakresu prawa ochrony zdrowia
(U) - Student potrafi rozróżnić podstawowe instytucji prawne w systemie ochrony zdrowia i wskazać ich funkcje
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość pojęć z zakresu prawa ochrony zdrowia
(U)- Student rozróżnia większość instytucji prawnych w systemie ochrony zdrowia i wskazuje ich funkcje
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma dobrą orientację w problematyce prawa ochrony zdrowia
(U)- Student biegle rozróżnia instytucje prawne w systemie ochrony zdrowia i potrafi właściwie dobrać ich zastosowanie
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Nesterowicz M., Prawo medyczne, 2013
2. Karkowska D., Zawody medyczne. Monografia, 2012
Literatura uzupełniająca
Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka / Robert Tabaszewski, Lublin 2016
Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju,red. M. Szewczak, B. Drop, R. Śmiech, wyd. KUL 2013
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę