Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
Celem zajęć - klinika prawa - sekcja arbitrażu i mediacji jest przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zawodu prawnika, w tym przede wszystkim zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z klientem, umiejętności komunikacji, perswazji, budowania wzajemnych relacji i rozwiązywania problemów/konfliktów, ustalania stanu faktycznego sprawy, prawidłowego gromadzenia dokumentacji i jej przechowywania, sporządzania opinii prawnych przy wykorzystaniu dostępnych źródeł.
Wymagania wstępne
Ukończony III rok studiów prawniczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Pozyskanie niezbędnej wiedzy w przedmiocie polubownego rozwiązywania sporów
UMIEJĘTNOŚCI
prowadzenie rozmowy z klientem; budowanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami sporu, umiejętność doradzania w sprawie strategii i rozwiązywania sporów, umiejętności negocjacyjne, mediacyjne, gromadzenie dokumentacji i jej archiwizowanie, prawidłowe korzystanie z tekstów prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, umiejetność przygotowania klienta do negocjacji, mediacji, arbitrażu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
umiejętność współpracy z w grupie, kształtowanie właściwych postaw społecznych, w tym pracy na rzecz osób ubogich
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone we współpracy ze studentami. Na zajęciach omawiane są poszczególne elementy warsztatu prawnika jako negocjatora, mediatora. Studenci przebywając w CAM i Lubelskim Sądzie Arbitrażowym i mają rzeczywisty kontakt z klientami i dokumentacją. Ponadto szczegółowo omawiane są stany faktyczne przyjętych przez studentów spraw. Następnie dokonywana jest analiza stanu prawnego wraz ze wskazaniem właściwego rozwiązania problemu, co stanowi podstawę do opracowania rzetelnej opinii prawnej.
Treści programowe przedmiotu
Szczegółowo omawiane jest postępowanie mediacyjne. Pozostałe treści realizowane na zajęciach zależne są od problematyki spraw kierowanych przez klientów do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Obejmują swoim zakresem prawo polubownego rozwiązywania sporów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria udzielenia zaliczenia i warunkujące ocenę z laboratorium określono w przepisach § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Otrzymanie oceny pozytywnej warunkowane jest uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów (10 kryteriów x 2 punkty) oraz za prawidłowe sporządzenie co najmniej 2 opinii prawnych (w zależności od wpływu spraw) i towarzyszących im pism procesowych (10 punktów) i odbycie co najmniej dwóch dyżurów w CAM (6 punktów).
Rozkład ocen:
dst ---- 19-22 pkt
dst+ ---- 23-26 pkt
db ---- 27-30 pkt
db+ ---- 31-34 pkt
bdb ---- 35-36 pkt.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
kodeksy, komentarze, orzecznictwo
oraz: E. Gmurzyńska, Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Warszawa 2014;
J. Macfarlane, Prawnik jutra, Warszawa 2012 (tłum. w j. polskim).
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę