Prawo administracyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
W zakresie umiejętności:
wykorzystywanie źródeł do naukowego zreferowania ustnego i pisemnego zadanego tematu.
W zakresie kompetencji społecznych:
umiejętność samodzielnego zorganizowania swojej pracy naukowej, według wskazówek promotora.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa, prawa administracyjnego i techniki pisania prac dyplomowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (postawy)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, referat, lektura;

Oglądowe: orzecznictwo, akty prawne;

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, analiza tekstów źródłowych;
Treści programowe przedmiotu
W ostatnim semestrze pracy nad tekstem, który powinien stać się pracą dyplomową (magisterską) wymagana jest umiejętność scalania w całość większych partii tekstu i ich umiejętne łączenie tematyczne.. Przedmiot obejmuje weryfikację oraz utrwalenie przez prowadzącego zajęcia podstawowych umiejętności nabytych przez studenta na proseminarium oraz seminarium i ich praktyczne zastosowanie, a także bieżącą pomoc w: poprawnym formułowaniu tekstu pracy magisterskiej, praktycznym zastosowaniu metod pisania pracy magisterskiej, sporządzaniu przypisów oraz stosowaniu skrótów, wykorzystaniu aktów prawnych, orzecznictwa, literatury i ich właściwym doborze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zadania niezbędne do uzyskania zaliczenia przez Studenta:
wygłoszony referat na seminarium, poprawnie skonstruowany tekst naukowy 45 stron według wzoru KUL

Kryteria oceny: umiejętność prezentacji wyników badań odpowiednio w formie wygłoszenia referatu oraz opracowania tekstu; stopień zgodności formalnej tekstu z wymogami stawianymi przez KUL; opracowanie tekstu zgodnie ze standardami stawianymi tekstom naukowym pod względem merytorycznym i redakcyjnym (poszanowanie cudzego autorstwa itp.).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2004
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem