Prawo samorządu terytorialnego (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Szewczak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie studenta doktoranta do samodzielnego opracowania rozprawy doktorskiej oraz do jej obrony podczas egzaminu doktorskiego.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla absolwentów studiów magisterskich.
W1 - Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
W2 - Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa UE
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
K_W02 Ma szeroką wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych
K_W03 Ma znaczną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania
K_W08 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej
K_W10 Posiada szeroką wiedzę dotyczącą obszarów działania Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12 Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16 Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U03 Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U09 Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U11 Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac doktorskich, orzecznictwo, wzory pism, wniosków i formularzy zamieszczanych jako załączniki
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części rozprawy doktorskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu rozprawy doktorskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia rozprawy doktorskiej. Wybór metod badawczych. Opracowanie celu i tezy badawczej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie rozprawy doktorskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy.
kolejnych rozdziałów rozprawy doktorskiej .
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Rok I – wybór tematu rozprawy doktorskiej , opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Rok II- III przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów rozprawy doktorskiej .
Rok IV – przygotowanie i złożenie kompletnej rozprawy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem