Systemy prawne państw (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Zapoznanie z instytucjami prawa prywatnego i publicznego wybranych państw świata. Przed­stawienie me­chanizmów funkcjonowania prawa w kontekście ustroju społecznego, po­litycznego i gospodarczego oraz tradycji ustrojowej i prawnej na świecie od śred­nio­wie­cza po wiek dwudziesty. Ukazanie ciągłości i zmien­ności roz­maitych instytucji prawnych. Kształtowanie świadomości zmien­ności prawa, jego uwarunkowań, zarówno w ramach two­rze­nia, jak i sto­s­owania prawa. Wyrabianie umiejętności lo­gicz­ne­go my­ślenia w pro­cesie interpretacji historycznego tekstu prawnego oraz umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Kształtowanie umiejętności samodzielnego pisania prac naukowych z zakresu systemów prawnych wybranych państw świata.
Wymagania wstępne
Dobra znajomość historii prawa powszechnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi wyjaśnić genezę polskich i obcych instytucji prawa publicznego i prywatnego; ma doskonałą wiedzę o zmienności prawa, jago uwarunkowaniach zarówno w ramach jego tworzenia jak i stosowania.
Student doskonale rozumie zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi instytucjami prawnymi w Polsce i w innych państwach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji tekstu prawnego, zarówno historycznego, jak i współczesnego.
Student potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa polskiego i obcego do wykazania zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi a współczesnymi instytucjami prawnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa do przyszłego tworzenia instytucji prawa współczesnego.
Student potrafi ocenić współczesne instytucje prawne pod kątem ich przydatności i skuteczności w oparciu o znajomość ich funkcjonowania w przeszłości.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
W zakresie wiedzy:
-wyjaśnienie trudnych pojęć związanych z historią prawa, ze szczególnym naciskiem na instytucje obce,
-omówienie zmian zachodzących w systemach ustrojowych i prawnych państw na przestrzeni wieków,
-dogłębna analiza cech charakterystycznych poszczególnych systemów ustrojowych i prawnych.
W zakresie umiejętności:
-nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu historii prawa,
-zdolność analizowania tekstów źródłowych,
-umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy do analizy aktów prawnych,
-nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o dawnych rozwiązaniach prawnych i ich funkcjonowaniu do analizy wad i poprawy obecnych instytucji prawnych,
-umiejętność pisania prac dyplomowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
-wpojenie potrzeby ciągłego doskonalenia się,
-wyjaśnienie potrzeby podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa oraz zdobywania wiedzy z zakresu prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowym kryterium oceny będą postępy w pisaniu pracy magisterskiej studenta, jego aktywność na polu badawczym oraz frekwencja na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Sójka – Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011;
M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2011,
G. Górski, Historia ustrojów państw, Toruń 2009.
M. Koszowski: Anglosaska doktryna precedensu: Porównanie z polską praktyką orzeczniczą. Warszawa 2009.
P. Jenkins: Historia Stanów Zjednoczonych. Kraków 2009.
Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
Burton C., China, [w:] Legal Systems of the World: A Political, Social and Cultural Encyklopedia, red. H., M., Kritzer, Santa Barbara 2002.
-Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006.
-Cotterell A., Chiny, Warszawa 2000.
-Harper D., Chiny, Warszawa 2003.
-Dziak W., Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1997.
-Konstytucje ChRL
Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454 – 1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004,
W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794, Lublin 2008;
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem