Teoria i filozofia prawa (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowej wiedzy i terminologii w zakresie nauk prawnych.
C2 - umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną w interpretacji zjawisk prawnych, społecznych, politycznych i gospodarczych.
C3 - rozumienie potrzeby stałego kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Wymagania wstępne
W1 - Posiadanie wiedzy na temat prawa na poziomie wykształcenia akademickiego oraz wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych.
W2 - podstawowej wiedzy o społeczeństwie, polityce, instytucji publicznych i zawodach prawniczych.
W3 . doktorant ma zdolność do organizowania własnego warsztatu padań naukowych i samodzielnej pracy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i zakresu nauk prawnych w systemie nauk.
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa.
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa.
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury ).
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 ma świadomość stopnia swojej wiedzy i umiejętności.
K_K06 potrafi stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
K_K07 traktuje swoją pracę i przygotowuje się do niej w sposób odpowiedzialny
Metody dydaktyczne
Praca w zakresie seminarium doktoranckiego opiera się na zdolności do uczestniczenia w debacie naukowej, formułowaniu problemów badawczych, stawianiu i uzasadnianiu tez naukowych, zdolności do krytycznego myślenia, również w stosunku do własnych twierdzeń.
Treści programowe przedmiotu
Seminarium doktoranckie realizuje następujące elementy tworzenia pracy doktorskiej: 1) poszukiwanie tematu pracy doktorskiej, 2) formułowanie oryginalnego problemu badawczego, określenie celu i metod badawczych, 3) konstruowanie planu pracy, 4) tworzenie planu pracy doktorskiej, 5) przygotowanie prezentacji tez rozprawy doktorskiej, 6) analiza procesu tworzenia tekstu rozprawy doktorskiej, 7) czytanie i krytyka przygotowanych fragmentów rozprawy doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Doktorant uzyskuje zaliczenie w kolejnych latach studiów na podstawie zaawansowania prowadzonych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131.
A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2016.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem