Prawoznawstwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Barszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowej wiedzy i terminologii w zakresie nauk prawnych
C2 - umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną w interpretacji zjawisk prawnych, społecznych, politycznych i gospodarczych
C3 - rozumienie potrzeby stałego kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych
Wymagania wstępne
W1 – ogólnikowa wiedza ogólna na temat prawa (i innych norm społecznych) oraz instytucji publicznych
W2 – umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się w języku polskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i zakresu nauk prawnych w systemie nauk
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawoznawstwa
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W13 zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi obserwować zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze, analizować i wiązać z poszczególnymi dziedzinami wiedzy prawniczej
K_U02 potrafi stosować podstawową wiedzę prawniczą do różnych sfer i zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
K_U10 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K06 potrafi stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
dyskusja, przykład, praca w grupach, analiza tekstów naukowych, analiza tekstów prawnych, rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
problematyka wykładu: struktura i właściwości nauk prawnych; wieloznaczność terminu „prawo”; relacje między państwem i prawem; relacje między prawem i polityką; norma prawna; relacje między normą prawną a innymi normami społecznymi; pojęcie i budowa systemu prawa; językowy wymiar prawa; pojęcie i budowa aktu normatywnego; odmiany przepisów prawa i norm prawnych; źródła prawa; obowiązywanie prawa, funkcje prawa; stosowanie prawa; wykładnia prawa; stosunek prawny; odpowiedzialność prawna; wieloznaczność terminu „administracja”; organ administracji publicznej; zadania publiczne; stosunek administracyjnoprawny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pozytywnie zaliczone kolokwium (warunkiem pozytywnego zaliczenia każdego kolokwium jest udzielenie przynajmniej 4 prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: 
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, Warszawa 2018. 
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004. 
Literatura pomocnicza: 
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005. 
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131. 
K. Dobrzeniecki, M. Korycka-Zirk, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010. 
P. Byrczek, M. Pilch (red.), Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów, Warszawa 2007. 
S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996. 
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 2, Warszawa 2002. 
B. Bix, Jurisprudence. Theory and Context, ed. 5, London 2009. 
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2002. 
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, wyd. 2, Liber, Warszawa 1997. 
L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010. 
G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010. 
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004, Kraków 2004.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę