Prawoznawstwo (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Barszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowej siatki pojęciowej z zakresu nauk o prawie i państwie (zwłaszcza nauk o administracji)
C2 - wykształcenie umiejętności korzystania z podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej prawa i państwa w interpretacji zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
C3 - rozumienie potrzeby kształcenia się i doskonalenia umiejętności
Wymagania wstępne
W1 - ogólnikowa wiedza ogólna na temat prawa (i innych norm społecznych) oraz instytucji publicznych
W2 - umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się w języku polskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i zakresu nauk prawnych w systemie nauk
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawoznawstwa
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W13 zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi obserwować zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze, analizować i wiązać z poszczególnymi dziedzinami wiedzy prawniczej
K_U02 potrafi stosować podstawową wiedzę prawniczą do różnych sfer i zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
K_U10 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K06 potrafi stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
wykład konwencjonalny; w jego toku zakłada się również aktywność studentów w formie stawiania pytań i krótkich dyskusji
Treści programowe przedmiotu
problematyka wykładu: struktura i właściwości nauk prawnych; wieloznaczność terminu „prawo”; relacje między państwem i prawem; relacje między prawem i polityką; koncepcje normy prawnej; relacje między normą prawną a innymi normami społecznymi; koncepcja i budowa systemu prawa; językowy wymiar prawa; koncepcja i budowa aktu normatywnego; odmiany przepisów prawa i norm prawnych; koncepcje źródeł prawa; koncepcje obowiązywania prawa, odmiany funkcji prawa; koncepcje stosowania prawa; koncepcje i główne dyrektywy wykładni prawa; koncepcja stosunku prawnego; koncepcje odpowiedzialności prawnej; wieloznaczność terminu „administracja”; koncepcje organu administracji publicznej; kategorie funkcji organu administracji publicznej; koncepcja zadań publicznych; charakterystyka stosunku administracyjnoprawnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład kończy się egzaminem.
Ocena niedostateczna
(W) - student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie nauk o prawie i państwie;
(U) - student nie potrafi stosować podstawowej wiedzy o prawie i państwie do zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
(S) - student nie potrafi nabyć podstawowej wiedzy w zakresie nauk o prawie i państwie

Ocena dostateczna
(W) - student zna około 75 kluczowych koncepcji z zakresu nauk o prawie i państwie
(U) - student potrafi odnieść około 75 kluczowych koncepcji z zakresu nauk o prawie i państwie do różnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
(S) - student rozumie potrzebę doskonalenia wiedzy z zakresu nauk o prawie i państwie oraz umiejętności jej odnoszenia do życia społecznego. Nie potrafi jednak skutecznie realizować tej potrzeby

Ocena dobra
(W) - student zna około 100 kluczowych koncepcji z zakresu nauk o państwie i prawie
(U) - student potrafi odnieść około 100 kluczowych koncepcji z zakresu nauk o prawie i państwie do różnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
(S) - student rozumie potrzebę doskonalenia wiedzy z zakresu nauk o prawie i państwie oraz umiejętności jej odnoszenia do życia społecznego, a także potrafi skutecznie realizować tę potrzebę. Nie angażuje się jednak w ten proces

Ocena bardzo dobra
(W) - student zna około 125 kluczowych koncepcji z zakresu nauk o prawie i państwie
(U) - student potrafi odnieść około 125 kluczowych koncepcji z zakresu nauk o państwie i prawie do różnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
(S) - student rozumie potrzebę doskonalenia wiedzy z zakresu nauk o prawie i państwie oraz umiejętności jej odnoszenia do życia społecznego, a także potrafi skutecznie realizować tę potrzebę. Podchodzi do tejże realizacji w sposób odpowiedzialny i z zaangażowaniem
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, Warszawa 2018
2. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004

Literatura uzupełniająca
1. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005
2. T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131
3. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 2, Warszawa 2002
4. B. Bix, Jurisprudence. Theory and Context, ed. 5, London 2009
5. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011
6. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2012
7. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004
8. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012
9. K. Dobrzeniecki, M. Korycka-Zirk, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010
10. P. Byrczek, M. Pilch (red.), Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów, Warszawa 2007
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin