Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi formami współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostek lokalnych z organizacjami pozarządowymi oraz współpracą zagraniczną w powyższym zakresie;
C2 - przekazanie możliwie wszystkich przepisów regulujących podstawy i formy współpracy;
C3 - znajomość i umiejętność odpowiedniego interpretowania i stosowania norm prawnych dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych;
Wymagania wstępne
W1 znajomość ustroju samorządu terytorialnego w Polsce
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
w zakresie Wiedzy student:
K_W01 zna terminologię używaną w przepisach regulujących współpracę jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych;
K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu przepisów regulujących współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz ich przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z prawem Unii Europejskiej;
K_W07 ma wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjnych;

UMIEJĘTNOŚCI
w zakresie Umiejętności student:
K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu regulacji dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w państwie;
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu form wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym z nowoczesnych technologii;
K_U08 posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

W zakresie kompetencji społecznych:
K_K02 docenia znaczenie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a rolą społeczeństwa obywatelskiego;
K_K04 dostrzega i formułuje problemy w wykonywaniu zadań publicznych przez samorząd terytorialny;
K_K06 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania;
Metody dydaktyczne
1. Analiza przepisów prawa z dyskusją.
2. Studenci przygotowują referaty i piszą prace, wygłaszają swoje referaty i biorą udział w dyskusji.
2. Praca w grupach.
3. Studium przypadków.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot wykładu stanowią następujące zagadnienia: znaczenie samorządu terytorialnego w administracji publicznej, prawne formy współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (związek, porozumienie, stowarzyszenie), finansowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, współpraca zagraniczna, w tym stowarzyszenie międzynarodowe, współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (zlecanie wykonywania zadań publicznych, wzajemne informowanie się, konsultacje, tworzenie wspólnych zespołów), Nowe Zarządzanie Publiczne, formy współdziałania samorządu w Stanach Zjednoczonych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie pisemnej, test jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi. Zaliczenie egzaminu na podstawie udzielenia przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi. Punktacja ustalana w zależności od ogólnego poziomu egzaminowanych, z uwzględnieniem następujących uwag:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć, zasad oraz regulacji normatywnych w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych.
(U) - Student nie potrafi rozwiązywać nieskomplikowanych problemów prawnych oraz stawiać klarownych tez.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.
Ocena dostateczna:
(W) - Student posiada elementarną wiedzę, zna wybrane pojęcia, zasady i regulacje prawne dotyczące współpracy jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych.
(U) - Student potrafi rozwiązywać proste problemy prawne oraz stawiać jasne i zrozumiałe tezy.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować.
Ocena dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę,
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Akty prawne dotyczące Samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej i w Polsce.
Literatura z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 3/D - Samorząd terytorialny - do wyboru » Współpraca jednostek samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
K_W02Ma szeroką wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych
K_W03Ma znaczną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania
K_W04Ma głęboką wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma znaczną wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej
K_W11Dysponuje wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.