Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Kwiecień
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pozwu w sprawach gospodarczych.
2. Odpowiednie dobranie odpowiedniego rodzaju postępowania cywilnego do danego stanu faktycznego sprawy i praktyczne zastosowanie.
Wymagania wstępne
Znajomość przepisów postępowania cywilnego i prawa gospodarczego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05 Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U09 Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12 Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
Metody dydaktyczne
wykład, studium przypadków, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Dochodzenie roszczeń ze stosunków gospodarczych - podstawowe zasady postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, właściwość sądu, wymogi formalne pism procesowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny - napisanie pozwu lub sprzeciwu na urzędowym formularzu w zakresie stanu faktycznego podanego na egzaminie. Ocena dostateczna - 60%. Ocena dobra do 80%, dobry plus do 90% i powyżej ocena bardzo dobry.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kodeks postępowania cywilnego ze schematami, Warszawa 2018
A. Kaszok, Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa 2018.
A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017.
Postępowanie cywilne. Kazusy, Warszawa 2018.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I i II, Warszawa 2011;
Literatura uzupełniająca:
1. M. Okła., Prawo gospodarcze: wzory z objaśnieniami, literaturą i orzecznictwem, Warszawa 2008.
2. E. Gniewek., B. Burian, Kodeks cywilny - komentarz, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin