Administracja stanu cywilnego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Tunia prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_01 zapoznanie z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu administracji stanu cywilnego;
C_02 zapoznanie z rodzajami zdarzeń kształtujących stan cywilny;
C_03 zapoznanie z klasyfikacją organów rejestracji stanu cywilnego;
C_04 zapoznanie z metodami i formami działania organów rejestracji stanu cywilnego;
C_05 zapoznanie z zasadami rejestracji stanu cywilnego oraz rodzajami rejestrów;
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu prawoznawstwa oraz ogólnego prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

K_W01 zna podstawowe instytucje z zakresu administracji stanu cywilnego;
K_W02 zna źródła prawa regulujące zasady działania administracji stanu cywilnego;
K_W03,K_W04 ma wiedzę na temat zdarzeń kształtujących stan cywilny;
K_W05 ma wiedzę odnośnie struktury i zasad funkcjonowania organów rejestracji stanu cywilnego;
K_W07 ma wiedzę odnośnie form czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
K_W08 zna podstawowe techniki sporządzania dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu administracji stanu cywilnego celu analizowania zachodzących zdarzeń;
K_U03 potrafi używać odpowiedniej terminologii stosowanej w działaniu organów rejestracji stanu cywilnego;
K_U04 potrafi klasyfikować informacje na temat zdarzeń będących podstawą dokonywania wpisów w rejestrze stanu cywilnego;
K_U06 potrafi analizować źródła prawa normujące działalność administracji stanu cywilnego;
K_U07,K_U08 potrafi w sposób precyzyjny posługiwać się w mowie i piśmie językiem stosowanym w działalności organów rejestracji stanu cywilnego;
K_U09,K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań;
K_U11 potrafi sporządzać stosowne pisma i dokumenty z zakresu rejestracji stanu cywilnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się;
K_K02 widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej rozwoju zawodowego;
K_K03 wie, jak w praktyce zawodowej stosować zdobytą wiedzę;
K_K05 swobodnie porusza się w sferze przepisów regulujących działalność administracji stanu cywilnego;
K_K06 jest świadomy konsekwencji działań podejmowanych przez siebie w życiu zawodowym i społecznym; bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania;
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, konwersacja
Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, formularze urzędowe, orzecznictwo
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, dyskurs, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu administracji stanu cywilnego (stan cywilny, tożsamość, obywatelstwo, narodowość, akta stanu cywilnego, rejestr stanu cywilnego, rejestracja stanu cywilnego; kierownik urzędu stanu cywilnego). Źródła prawa regulujące funkcjonowanie administracji stanu cywilnego. Zdarzenia kształtujące stan cywilny. Organy rejestracji stanu cywilnego: organ rejestrowy (minister), organ wpisowy (kierownik u.s.c. i jego zastępca), organ nadzoru (wojewoda). Okręgi stanu cywilnego. Organizacja urzędów stanu cywilnego. Formy czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (akty stanu cywilnego, decyzje, czynności materialno-techniczne). Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego. Rodzaje rejestrów (urodzeń, małżeństw, zgonów). Tryb postępowania w sprawie o rejestrację stanu cywilnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny (testowy, zamknięty). Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 51% pytań testowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
I. Basior, A. Czajkowska, D. Sorbian, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Lexis Nexis, Warszawa 2015.

Uzupełniająca:
H. Chwyć, Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w prawie polskim. Poradnik dla Urzędników Stanu Cywilnego, Lublin 1999.
P. Kasprzyk, Relacja pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a zawodowym kierownikiem USC w prawie polskim, „Metryka” 2015, nr 1.
M. Wojewoda, Kilka uwag o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka” 2014, nr 2.
Technika i USC, Ogólnopolski biuletyn informacyjny dla urzędów stanu cywilnego 2015, nr 1 (82).
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin